El col·legi s'Alzinar estrena equip directiu. A aquesta conversa ens comentaran les noves directrius del centre i de les novetats pel proper curs 2019_2019El CEIP s’Alzinar és té un nombre aproximat de 390 alumnes. Aquesta xifra varia al llarg del curs ja que sempre hi ha alguna baixa i noves incorporacions sobretot al setembre i cap al març quan comença la temporada turística. El claustre de s’Alzinar actualment està format per 34 mestres, entre tutors i tutores, mestres de suport i especialistes (Música, Educació  Física...)

El nou equip directiu d’aquest curs escolar té un nomenament extraordinari d’un any. La composició és Cèlia Company Reverte com a secretària, Magdalena Siquier Estela com a cap d’estudis i Maria Antònia Santandreu Massanet com a directora.

 
- Quines característiques generals té l'alumnat de s'Alzinar?

- L’alumnat que presenta el CEIP s’Alzinar és un alumnat heterogeni però ben avingut: famílies de Capdepera de tota la vida i famílies nouvingudes. Pel que fa a les nouvingudes hi ha famílies provinents del sud d'Espanya , famílies provinents d’Alemanya, famílies provinents de Sud-amèrica i algunes provinents de la Xina i del Magrib. La majoria de famílies són arribades per treballar en el sector de l'hostaleria que ofereix el municipi.

Hi ha un projecte d’acolliment d’alumnat nouvingut que vetlla per aquest alumnat i en garanteix la convivència, realitzant un treball a nivell emocional com curricular.

-Quins son els trets més característics del vostre projecte com equip directiu?

- Al tenir un nomenament extraordinari no tenim cap projecte de direcció, sí tenim però uns objectius principals que estan basats en l’Informe d’Avaluació d’Inspecció Educativa que es va realitzar durant el curs escolar 16/17. El nou equip directiu que entri al proper curs 19/20, ho farà amb un projecte de 4 cursos vista, i a renovar 4 cursos més si té una valoració positiva.


 

- Quines novetats hi ha pel proper curs?

- Les novetats d’aquest curs escolar són:

- Embelliment del recinte.

- Obertura de portes a les 8.50h i a les 13.50h, i tancada a les 9.10h.

- Tancament del centre en jornada lectiva per a la seguretat de l'alumnat.

- Instal·lació d’intèrfons en dues de les 3 entrades.

- Especialistes d’anglès i d’educació física a Educació Infantil.

- Millora dels patis: Instal·lació d’un tendal al pati d’infantil, a l’espera d’un parc infantil al pati d’infantil, taules per berenar al pati de primària, plantació de 3 moreres per fer ombra al pati de primària, ...

–  Els divendres tallers inter-nivells  i multidisciplinar de Medi Ambient a tots els cursos escolars des d’infantil fins a primària.

–  Treball per projectes i ambients en algunes àrees.

- Dotació d’una aula d’anglès.

- Renovació de l’aula de mestres.

- Renovació de l’aula d’informàtica.

- Millores en la Biblioteca.

- Reobertura del servei de menjador escolar.

- Entrades i sortides tranquil·les, sense fer files.

- Canvi de l’aula matinera i instal·lació d’un intèrfon dins aquesta per estar més  a prop de la porta d’entrada...

- Inici del Projecte Integrat de Música amb l’escola de música de Capdepera on professors de l’escola de música faran una hora lectiva d’instrument a tot l’alumnat de 3R. En perspectiva de seguir a altres cursos l'any següent.

 
-Cada vegada se parla més del bullying i de l'educació no sexista, con tracteu aquests temes en el centre?
-  L'assetjament escolar és un tema que ens preocupa molt, per això a principi d’aquest setembre hi va haver una formació per part de Convivèxit de tot el claustre per conèixer i poder aplicar el protocol d’assetjament escolar.  Com a claustre creiem amb la prevenció com a eina per minvar l’assetjament i millorar la convivència. Es posarà en marxa un projecte de pati donant alternatives al joc agressiu, es realitzaran tallers per tal de millorar la relació i crear vincles entre l’alumnat de diferents classes i cursos, es passarà a inici de curs un sociograma a les aules (CESC) per tal d’analitzar les relacions del grup classe i detectar alumnat de risc, tenim un servei de mediació de conflictes ( que funciona des de fa una anys) a través de cercles restauratius per quan aquests no es poden resoldre a nivell de tutoria...

L'educació no sexista se treballa de forma transversal a totes les àrees i àmbits del centre.

- Alguna cosa que vulgueu afegir?

- Donar les gràcies a l’AMIPA i a l’Ajuntament per la seva ajuda i col·laboració.Moltes gràcies i bon curs!