Just acaba d’iniciar-se el nou curs escolar i  Cap Vermell hem volgut conèixer de primera mà com afronten els centres escolars el repte del nou curs. Així us oferim unes entrevistes amb els equips directius dels col·legis i l’IES de Capdepera.Comencem amb el col·legi s'Auba de Cala Rajada.


El col·legi s’Auba de Cala Rajada compta amb de 18 aules d’Educació Infantil i Primària, que acullen aproximadament 460 alumnes. Actualment l’equip educatiu esta format per 31 mestres a jornada completa i un a mitja jornada.

L’equip directiu esta format per  la directora Antònia Tur Balaguer, la Cap d’Estudis  Maria Orpí Mayol i la Secretaria Maria Llaneras Alzina
- Quin diagnòstic feis de la població escolar, atenent a  les seves característiques?

- Tenim una població escolar provinent majoritàriament de famílies vinculades al treball en turisme i també un alt grau d’immigració de diferents nacionalitats, amb una fluctuació important al llarg del curs. Tot això fa que comptem amb un pla d’atenció a la diversitat i  en el què treballem des de tot el claustre amb molta dedicació.


-Quins son els trets més característics del vostre projecte com equip directiu?

- El nostre projecte de Direcció respon a la voluntat de treballar per una educació compromesa amb els valors humans i amb la creença que l’educació és el camí per desenvolupar totes les  dimensions de les persones. Tenint sempre clar l’objectiu d’ajudar en el procés de que els infants siguin autònoms, responsables i competents possibilitant un ambient d’afecte que tingui en compte la maduresa i part emocional de cada un,  per viure feliços i ajudar en la mesura que sigui possible a crear un món on poder viure amb condicions. Intentem que aquest procés sigui participatiu de tota la comunitat: APIMA, Ajuntament...

Contemplem els següents àmbits:

* El progrés acadèmic de l’alumne: cuidar al màxim l’aspecte pedagògic per obtenir els millors resultats possibles que els permetin realitzar aprenentatges significatius partint de la realitats dels alumnes i la seva motivació.

 * L’entorn: físic i emocional de l’infant: Treballar els valors  vetllant  per una educació integral en un clima d’afecte que permeti el ple desenvolupaments dels infants en el respecte als principis democràtics de convivència, als drets i llibertats fonamentals, integrant tot l’alumnat en la nostra societat i involucrant-los en la realitat natural i cultural en què vivim d’acord al Projecte d’Educació del centre.

*La gestió pedagògica i administrativa: eficiència organitzativa. Participatiu de tota la comunitat educativa, molt especialment del claustre. Dirigir el col·legi cap a la consecució des objectius abans esmentats, coordinant d’una manera efectiva tots els agents que hi intervenen i els recursos de què disposa el centre. Mantenir una línia de centre acurada. Posam especial èmfasi en potenciar el funcionament i desenvolupament del diferents òrgans  i equips de treball per agilitzar i enriquir les preses de decisions i posada en marxa de tasques, en una gestió transparent d’acord amb les indicacions de la Conselleria d’Educació, molt especialment a través del Servei d’Inspecció. Mantenim una formació contínua dels mestres i l’ avaluació de tota la gestió educativa.


-Quines novetats hi ha pel proper curs?

*En quant a línia pedagògica a E. Primària el treball en projectes a 1r i 2n i la posada en marxa dels projecte també  a 3r i  a 4t d’E. Primària.

*Consolidació del programa d’Habilitats Socials.

*Consolidació dels Jocs Tradicionals en temps d’esplai ajudat pels alumnes de 6è.

*En el Pla de Convivència treball específic amb tota E. Primària (implicació activa alumnat)

*Incorporem l’entrada tranquil·la a 1r i 2n E. Primària.

*En quant a infraestructures s’ha renovat la instal·lació elèctrica general i s’ha arreglat la façana principal, i també s’han dut a terme tasques  d’acondicionament general.

*Posada en marxa del menjador escolar.

* Dotació informàtica aula

-Cada vegada se parla més del bullying i de l'educació no sexista, con tracteu aquests temes en el centre?

- Són dos temes importantíssims, que tractem amb molta cura seguint sempre les indicacions de la Conselleria.  Com a equip directiu –i conjuntament amb tot el claustre- estam molt implicats en aquesta temàtica. Comptem amb un pla de convivència molt extens i consolidat que contempla tres grans blocs:

*La prevenció: treballem la funció tutorial  mitjançant valors com el respecte, la solidaritat i la responsabilitat, tenint en compte una autoestima correcta, amb l’aplicació de programes diversos a partir de jocs que siguin lúdics i atractius per als infants, com per exemple el de les Habilitats socials.

*La detecció: comptem amb tota una sèrie d’eines com el sociograma, un programa de conducta des de tutoria i E. Física, les reunions direcció-tutors, l’observació del temps d’esplai, la reunió de delegats de curs, el pacte amb els alumnes, reunions del departament d’atenció a la diversitat... que ens permeten aconseguir una anàlisi fidedigna de la realitat per tal de detectar qualsevol disrupció social.

*La intervenció: una vegada feta la detecció d’alguna situació que pogués ser problemàtica es posen en marxa un seguit d’estratègies per tal de reconduir les situacions, cadascuna la que necessita com per exemple programes de conducta social individuals o grupals, seguiment de cada cas amb tots els implicats, treball amb família...

En quant a coeducació el col·legi ja du molts anys treballant aquest aspecte i es té en compte des de tots els projectes i activitats i en tots els espais i situacions. Així mateix empren uns materials didàctics per prevenir la violència de gènere facilitat per l’Institut Balear de la Dona, emmarcat dins el treball de funció tutorial.

Tot aquest  pla de convivència està sotmès a diferents avaluacions al llarg del curs escolar


-Res més que vulgueu afegir...

- Desitjar un molt bon curs escolar a tota la comunitat educativa!

 
Moltes gràcies i bon curs!