El PP i Es Grup denuncien que el projecte d’activitats de la Sala Multiusos de Cala Rajada ha estat redactat per un enginyer de telecomunicacions en lloc d’un enginyer tècnic industrial, la qual cosa fa dubtar de la seva capacitat.

 

 Que al certificat que ha emplenat l’Enginyer Tècnic de Telecomunicacions amb el Nº CO:9689, assegura que l’edifici de la Sala Multiusos compleix amb les ordenances municipals, quan va quedar prou clar al ple extraordinari del passat 29 de juny que aquest edifici, segons els informes dels tècnics municipals, no compleix amb les NNSS del municipi, ni tampoc compleix amb normatives autonòmiques ni estatals, com tampoc amb la vigent Llei 3/1993, de 4 de maig, ni tampoc amb el Decret 20/2003, de 28 de febrer, per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques, ni tampoc amb la normativa sobre activitats econòmiques, contemplada a la Llei 16/2006.

 

Ens sorprèn molt que un enginyer tècnic digui que es compleixen las normatives quan ni tan sols les coneix i principalment signant tot el contrari del que diuen els informes dels tècnics municipals. Podem enumerar unes quantes deficiències que no es poden reparar, com per exemple el dels aparcaments o de les altures lliures interiors.

 

Cal recordar que aquests dos partits varen sol·licitar un plenari extraordinari per tal d’aclarir com és que en un edifici municipal de 7.000.000-€ s’han comès tantes presumptes irregularitats,  tant en la tramitació de l’expedient com en l’execució material del projecte, sense que, fins al present, se’ns hagi donat cap explicació per part del Batle Josep Gallego, tot i que es va comprometre a facilitar-nos els corresponents informes. De moment, com és habitual amb ell, deixa passar el temps i no dona cap tipus d’explicació al poble.

 

El fet que el mateix ajuntament no subsani les deficiències als seus propis edificis de nova construcció és un greuge comparatiu amb aquells ciutadans a qui, per obrir qualsevol establiment, l’autoritat municipal sí que els exigeix el compliment de la normativa vigent.