El Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant el seu portaveu Joan Ferrer Flaquer, i d’acord amb el que es preveu al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent Moció per al seu debat i votació pel Ple.TÍTOL: 14 MESURES DE RECOLZAMENT AL SECTOR TURÍSTIC.

El sector turístic mallorquí, el principal sector productiu de l'economia insular i el primer a Capdepera, està travessant el pitjor moment de la seva història. La nostra comunitat autònoma ha sigut la mes afectada per la caiguda de turisme al any 2009 a tot Espanya, segons la aliança per l’Aliança Turística (Exceltur). Per primera vegada en 13 anys, des de 1995, el sector turístic retrocedeix en la seva contribució al PIB. El turisme va representar el 2009 un 5,6% del PIB turístic, la data mes desfavorable de la darrera dècada i per novè any consecutiu amb una aportació a la economia espanyola per davall del promig dels distints sectors. La despesa total dels turistes estrangers es va reduir un 6,7% el 2009 respecte l'any anterior, fins als 48.242 milions d'euros, amb respecte a l'any anterior, segons l'Enquesta de Despesa Turístic (EGATUR) que elabora l'Institut d'Estudis Turístics del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
Espanya ha vingut ocupant el segon lloc en el rànquing mundial elaborat per l’ OMT per volum de turistes internacionals des de 2001. Recentment ha estat rellevada pels Estats Units i ha passat al tercer lloc. França segueix ocupant el primer lloc com a destinació mundial del turisme. La destrucció d'ocupació en el sector hostaler s'aguditza. Els països competidors d'Espanya a l'arc mediterrani en el segment de sol i platja són Turquia, Tunísia, Marroc i aquesta propera temporada molt especialment Egipte, amb uns preus molt més competitius que els nostres. Per aquest motiu els nostres empresaris es veuen obligats a baixar preus per ser competitius.
L’intensa i generalitzada caiguda de ventes i resultats del sector turístic al passat estiu ha portat a un bon grapat d’empreses a bordejar o a entrar en números vermells al darrer trimestre del 2009. La caiguda dels preus dels hotels a las illes balears acompanyat d’una despesa menor per visitant i amb una baixada tan pronunciada d'arribada de turistes estrangers, es preveu que el PIB turístic de 2010 tornarà a caure de forma considerable.
Aquest fet provoca que en moltes empreses el marge de benefici sigui nul. Segons la patronal del sector, la caiguda dels preus afecta el 80,3% de les empreses turístiques, i s'ha intensificat durant el segon semestre i se situa per sobre de la que pateix l'economia espanyola. L'índex de Preus Hotelers (IPH) es va reduir el trimestre d'estiu un 5,8%, l’ IPC de transport aeri un 1,3% i el de viatge organitzat un 2,0%, caigudes més intenses que un 1,1% que registrava l’ IPC general en els mateixos mesos. La caiguda de turisme a las illes ha creuat el límits dels 2 dígits, inclòs, el mes estrella de la temporada: agost. L’any 2009 serà recordat, a cop d’estadístiques, com el mes en que caigueren tots els topics, com per exemple el de “omplir el mes d’agost no te cap mèrit” . un 11,3% menys de turistes que el mateix mes al any 2008. Es desglossament encara es mes preocupant ja que volaren a las illes un 17,3% menys d’alemanys que en 2008, segons dades del Inestur.
Per l'actual Govern d'Espanya el turisme no és una prioritat: No s'està considerant a la segona indústria del nostre país com un sector estratègic de primera magnitud que necessita d'un impuls polític potent. Més aviat tot el contrari, mentre que a Europa els diferents països estan optant per reduir l'IVA dels serveis que afecten al turisme, a Espanya, el Govern del Sr Zapatero ha aprovat pujar l'IVA al turisme. Segons enquestes realitzades per Exceltur la confiança empresarial és la més baixa de la dècada amb un sentiment negatiu proper al 70%. Per tot això, i davant la greu crisi que pateix el sector turístic, no hi ha dilació en la presa de mesures urgents i necessàries per pal•liar la situació, per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent:

Moció

L'Ajuntament de Capdepera insta al Govern Espanyol a:

1. Considerar el sector turístic com una prioritat del Govern de la Nació, i per això s'han de fer polítiques d'Estat de caràcter transversal per millorar la competitivitat del sector turístic.
 
2. Aplicar el tipus de l'IVA súper reduït (4%), d'acord amb la normativa comunitària, als serveis d'hostaleria, acampades i balneari, els de restaurants i, en general, el subministrament de menjars i begudes per consumir en l'acte, fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari, i al transport de persones i dels seus equipatges, aproximant el seu tractament fiscal al dels principals competidors europeus.

3. Rectificar la pujada d'impostos davant l'actual situació de crisi. Mantenint, a partir de l'1 de juliol de 2.010 i amb vigència indefinida, la tributació per IVA vigent a 31 de desembre de 2.009.

4. Reduir al 20%, de forma permanent i sense condicions addicionals, el tipus impositiu en l'Impost sobre Societats a les PIMES, així com ampliant des dels 120.202,41 euros actuals a 300.000 la base impositiva màxima per la qual es tributarà a aquest tipus reduït , i ampliant la consideració d'empresa de reduïda dimensió, als efectes del benefici d'aquest règim especial, a aquells l'import net de la xifra de negocis sigui inferior a 12 milions d'euros, en lloc dels 8 milions que es requereixen a la actualitat.

5. Fomentar la creació d'ocupació i la competitivitat del sistema productiu espanyol modificant a la baixa la cotització empresarial a la Seguretat Social.

6. Afavorir un entorn de contenció de costos que afectin directament al sector turístic, incloent-hi els costos energètics, els de comunicacions i transports.

7. Reduir les taxes portuàries i aeroportuàries en un 50% en tots els aeroports i ports de les Illes Balears a fi de fer més competitiu, i també sol•licitar la cogestió del aeroport de Son Sant Joan.

8. Donar seguretat jurídica al manteniment dels xiringuitos de platja.
 
9. Impulsar una major periodicitat de la Comissió Interministerial per agilitar les actuacions transversals que són competència del Govern.
 
10. Que dins del semestre de la Presidència espanyola de la Unió Europea el Govern hauria de proposar les mesures següents:
• Treballar per aconseguir l'espai únic europeu.
• Potenciar el programa de turisme sènior europeu.

11.  Augmentar la línia ICO-Renove en 1000 milions d'Euros.

12. Augmentar el període d'amortització de 15 a 20 anys del Pla Renove.

13. Actualitzar urgentment el Pla de Turisme 2020 que ha quedat totalment desfasat.

14. Promoure una reconversió integral urgent del municipi de Capdepera per recuperar el protagonisme com a destí turístic.

 

Capdepera, 26 de febrer de 2010
Sgt. Joan Ferrer Flaquer