Es Grup proposa la creació d'un “museu de la mar” o “centre d’interpretació de la història de Cala Rajada i la seva vinculació amb la mar”


 
Mateu Melis Tous, actuant com a regidor de ES GRUP a l’Ajuntament de Capdepera, presenta la següent moció:

Exposició de motius:
De tots és conegut que el nucli urbà de Cala Rajada ha estat i encara està vinculat de manera extraordinaria al mon de la mar, al moll i a la seva gent.
Malgrat a dia d’avui, l’activitat principal del nucli és el turisme, no sempre va ser així. Fins la arribada del anomenat turisme de masses al voltant dels anys 60, Cala Rajada era un poble mariner, que vivia del que donava la mar, esent el moll el lloc de trobada, d’esbarjo, de feina i on se desemvolupava quasi tota la activitat cultural, social i econòmica de tots els seus habitants.
Amb l’arribada del turisme com avui el coneixem, aquesta activitat ha anat passant a segon terme, i malgrat a dia d’avui, encara queden algunes famílies que viven de la mar, poc a poc el moll va canviant la seva fesomía i sel’s fa cada dia més dificil exercir la seva professió.
Si tenim alguna cosa que ens diferencia de la majoria de zones turístiques de l’illa, és el moll. Evidentment, amb el pas del temps, s’ha anat modernitzant, tenim moll esportiu, instal•lacions mes modernes, estació marítima, etc... Tots recordam quan a tota l’explanada del moll hi havia xarxas esteses, quan hi havia fins a dotze barques del bou, quan als capvespres a la seva arribada, era visita obligada dels turistes, quan a la platgeta hi havia l’avaradero, quan...
Però, malgrat tot, els pobles han de saber sempre d’on venen i no poden deixar perdre les seves senyes d’identitat. Correspon als governants tenir cura de que no se perdin les seves arrels, les seves tradicions, la seva manera de ser, la seva cultura. No seria de rebut dexar perdre la tradició marinera de Cala Rajada ni de la seva gent.Pensam, ara que Cala Rajada disposarà d’unes instal•lacions municipals amples i modernes, s’hauria de habilitar un espai on totes aquests sensacions i quedin reflectides, a la vegada que els molts de visitants que tenim anualment puguin conèixer la història del poble que visiten per a pasar les seves vacançes. S’aconseguiria un doble objectiu: Per una banda, reconèixer, preservar i valorar com se mereix  aquesta activitat com a signe d’identitat d’un poble, i per altra, contribuirà al principal objectiu per la construcció d’aquest complexe, que no és d’altra que la millora de l’activitat turística basant-se amb el turisme cultural, de negoci per ajudar a la desestacionalització.
Per tot això

Proposem l’acord següent:
1.- Que a la Sala multiusos de Cala Rajada se habiliti o reservi un espai per fer-hi un “museu de la mar” o “centre d’interpretació de la història de Cala Rajada i la seva vinculació amb la mar”.
2.- Que se crei una comissió formada per tots els col•lectius implicats per la seva creació.
3.- Que l’ajuntament de Capdepera, mitjançant el departament de cultura i el departament de comerç, facin les gestions necesàries per obtenir suport i assessorament  en la materia.
4.- Sol•licitar a la Direcció General de Ports de les Illes Balears, a la direcció General de Pesca de les Illes Balears, a la Demarcació de costes i a la comisió de seguiment de la reserva marina de llevant el seu recolçament i la seva implicació en el projecte, tant econòmica com tècnicament.
5.- Que la present moció es debati al proper ple ordinari.

Capdepera a 15 de març de 2010.

 
Mateu Melis Tous

Regidor de ES GRUP