EUEV exigeix la revisió de la llicència de canvi de magatzem agrícola a Na Nofre per no correspondre a la realitat


   El magatzem existent té únicament 50.50m2, i no 72m2, tal i com certificava el propietari al projecte presentat i aprovat per l’Ajuntament.

   A la junta de govern de 8 d’abril l’ajuntament atorgà una llicencia de canvi d’ubicació d’un magatzem agrícola ja existent que segons el projecte presentat per la propietat tenia una superfície coberta de 72m2. Per aquest motiu els informes tècnics van ser favorables a la construcció d’un magatzem de la mateixa mida sempre i quan es demolís l’altre.
   Segons les regidores d’EUEV aquest cas es un escàndol. En primer lloc es comprova que les obres que s’estaven realitzant no es corresponien amb el projecte, superant àmpliament la superfície edificada, ni tampoc l’emplaçament era el mateix. Després, quan es realitza una visita d’inspecció per part dels serveis tècnics municipals, surt a la llum que la propietat havia presentat documentació falsa per poder construir més metres dels que tenia en un principi i a una zona protegida.
  Per una altre banda la finca de Na Nofre te un jaciment arqueològic protegit i que consta d’un perímetre de seguretat per tal de conservar-lo. Amb el canvi d’ubicació de les obres tampoc sabem si aquest perímetre es respecta.

 Image

    Maria Orts i Virginia Urdangarin denuncien, també, que ja fa un mes des de que els serveis tècnics realitzaren els perceptius informes i a dia d’avui no s’han iniciat els tràmits d’inici del corresponent expedient d’infracció.

   Per tot això, EUEV ha demanat al Sr. Batle de l’ajuntament de Capdepera el següent:
    - La revisió de la llicencia atorgada.
   - La iniciació dels tràmits corresponents per a la tramitació del preceptiu expedient d’infracció, l’expedient sancionador i la posterior demolició de les obres que no s’ajusten a llicencia i s’han realitzat a una zona protegida.
   - I la realització per part del servies tècnics municipals de les passes necessàries per tal de comprovar si les obres realitzades afecten a la zona de protecció del jaciment arqueològic.

   Segons les dues regidores, si el Sr. Batle i regidor d’urbanisme, Bartomeu Alzina, demora més les actuacions per restablir l’ordre a aquesta zona protegida EUEV demanarem al Consell que subrogui l’expedient, ja que el Sr. Alzina té grans interessos a la zona i els terrenys són de la seva família.
   Per a la formació roig-verda està totalment comprovat, i els fets així ho demostren, que la comissió d’urbanisme creada per l’equip de govern a rel de l’accident de l’hotel son Moll ha estat un invent per rentar-se la cara davant el poble. Les obres sense llicencia estan a l’ordre del dia i els expedients que s’obren acaben únicament amb un inici d’expedient i paro d’obres fins que la infracció caduca.
   Aquests fets no fan més que reforçar l’opció d’EU-EV de no formar part d’un equip de govern que no vetlla per la protecció del territori ni del patrimoni, es més, premia els infractors, que tenen total impunitat davant l’incompliment reiterat de la normativa urbanística.


Dimarts, 18 d’agost de 2009.


Maria Orts i Virgínia Urdangarin
EU-EV de Capdepera