CONVOCATÒRIA
PLE ORDINARI
Dimarts 7 juliol, 20 horesSESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 148AG/09

DATA: DIMARTS, dia 7/JULIOL/2009.

HORA: 20:00 h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

 

ORDRE DEL DIA

 

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 2/06/09 I 11/06/2009.

 

II.- AUTORITZACIÓ OBRES DOTACIÓ DE SERVEIS I ACCÉS DE LA GUARDERIA DE CAPDEPERA. (EXCEPCIÓ ARTICLE 6O ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN).

 

III.- EXP NÚM. 73AG/2009: CONTRACTACIÓ OBRES: ADEQUACIÓ, SEGELLAT I REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L’ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS AL MUNICIPI DE CAPDEPERA: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL.

 

IV.- DECRETS I RESOLUCIONS.

V.-  PRECS I PREGUNTES.

  

                   Capdepera, 2 de juliol de 2009.

El Batle,

                              Bartomeu Alzina Sureda