SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

2 de juny 2009SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE CONVOCATÒRIA


EXP. NÚM: 112AG/09
DATA: DIMARTS, dia 2/JUNY/2009.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA
  

    I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 19/05/2009.
   II.- EXP NÚM. 110AG/2009: MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PP: SUBVENCIÓ DE LES ESCOLES DE MÚSICA.
   III.- EXP NÚM. 111AG/2009: MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PP: TRANSFERÈNCIA ALS AJUNTAMENTS DE LES COMPETÈNCIES DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS.
   IV.- EXP NÚM. 1-91/05: OBRES IBAVI C/PIZARRO: EXCEPCIÓ ARTICLE 60 ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN.
   V.- EXP NÚM. 16 CULT/2009: MODIFICACIÓ NIVELLS DE CATALÀ.
   VI.- EXP NÚM. 97AG/2009: CONVENI AMB L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS PER A LA CONSULTA DE LES DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE CAPDEPERA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS QUE HAN ESTAT DELEGADES A LA CAIB.  
   VII.- SUBVENCIONS NOMINATIVES.
   VIII.-  EXP NÚM. 186AG/2008: QUANTIA MULTES TRÀNSIT. 
   IX.- DECRETS I RESOLUCIONS.
   X.-  PRECS I PREGUNTES.


Capdepera, 27 de maig de 2009.

El Batle,
Bartomeu Alzina Sureda