El grup municipal del PSM-ENTESA a l’Ajuntament de Capdepera presenta a la consideració del Ple la següent  MOCIÓ:  Cap a una societat democràtica
 
  La  notícia feta pública el 2 de juny de 2014  d’abdicació del rei en favor del seu fill, suposa situar-se en un supòsit de fet freturós de regulació al que cal donar resposta inmediata.  L’article 57 de la Constitució estableix taxativament el caràcter hereditari de la Corona, i així disposa que en el seu apartat primer que “La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de S. M. Don Joan Carlos I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica.” Com veiem, res  diu respecte a la possibilitat d’abdicació en favor d’aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de donació prèvia a la defunció, sent l’herència l’únic mecanisme previst per la Carta Magna l’origen de la qual únicament pot venir mortis causa.

  L’abdicació del rei, obri una porta per a seguir avançant cap a la democràcia total i cap a una societat realment moderna. Per això, des del sentiment i defensa de la democracia real i participativa , consideram que ara és el moment de donar la veu al poble i fer possible la realització d’un referéndum per saber què pensa i quin sistema  vol la ciutadania, república o monarquía,  i sigui ella qui voti al cap de l’Estat.

  Cal oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l’Estat espanyol, inclosa el cap de l’Estat, siguen designats mitjançant elecció dels ciutadans i ciutadanes, ja siga de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix l’article 23 Constitució Espanyola”.

 Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Capdepera adopta el següent

                                                      ACORDS 

 Primer.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera reconeix el dret a decidir sobre qualsevol aspecte de la vida política que tenen els ciutadans, les ciutadanes i els pobles, i insta al Govern Espanyol a celebrar un referèndum per a decidir si la forma política de l'Estat ha de ser la de monarquia parlamentària o la de república, segons consigna l'article 92 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 2/1980 de 18 de gener, sobre la regulació de les diferents modalitats de referèndum, sense perjudici de la corresponent modificació de la Constitució.

  Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears a reconsiderar l’ús del Palau de Marivent a fi de permetre l’accés públic a tota la ciutadania, així com també a notificar a la Casa Reial que, amb el seu canvi de titular, el Palau de Marivent deixa de ser d’ús exclusiu per a les vacances dels seus membres.

    Tercer.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears a deixar d’aportar un milió i mig d’euros anuals al manteniment per a residència privada de la Família Reial.


 Capdepera, a 5 de juny de 2014.

 Pere Fuster Nadal
Portaveu PSM-Entesa

 

 

 

 

 

           SR. BATLE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CAPDEPERA