Dissabte 19 de gener, a les 11:52 h publicàvem l’article d’opinió De pomades i mòbils 2019, acompanyat de dues fotografies en blanc i negre que ressaltaven botelles i mòbils respectivament.

La primera fotografia era del dimoni negre a Capdepera envoltat de joves amb vuit botelles de litre i mig de pomada. El text, escrit per “un santantonier”, denuncia que “s'hagi de sortir amb el botellot de litre i mig de pomada. Tanta set hi ha?”

Ens informaren que la fotografia contenia la imatge d’alguna menor d’edat, per la qual cosa demanam disculpes públicament, així com ja ho hem fet amb el pare que es posà en contacte amb nosaltres, i acceptarem qualsevol responsabilitat per l’error comès i el dany que haguem pogut infringir.

Donat que la fotografia en si causà certa indignació, 74 minuts i 108 visites després difuminàvem les cares. A instàncies de l’esmentat pare retiràrem la fotografia amb les cares difuminades l’endemà pel mal que podia suposar a la menor, tot i que era legal. 

Dit això i reconeixent el nostre error per endavant, volem deixar constància que altres anys hem publicat fotografies de gent amb la botella a la mà, com enguany, reflectint l’ambient de festa com a reportatge fotogràfic o de vídeo, i mai ningú s’ha queixat. Sembla, per tant, que ha estat la denúncia d'ingesta d’alcohol el que ha tocat el voraviu de la festa. I és aquí on, entenem, es desferma una actitud d’incongruència.

En primer lloc, recordem que són els propis joves qui publiquen fotografies bevent. A Instagram, de la festa de Capdepera n’hi ha més de 3000. 3000!!!!

I qui reacciona? Com es protegeix la imatge d’aquests menors que omplen les xarxes socials?

D’altra banda, pensam que amagant aquesta realitat, tot i que respon a una qüestió legal, no se té cura de la "imatge" dels menors, sinó que se’ls perverteix i se’ls concedeix barra lliure perquè continuïn i augmentin la ingesta fins el dia que hi hagi un denou. Llavors tots ens lamentarem. També volem recordar que els pares han de ser conscients del que fan els seus fills ja que són responsables civils de qualsevol acte que facin.

No és voluntat de Cap Vermell jutjar la deixadesa de tutors i autoritats. No és aquesta la nostra feina, però tampoc volem amagar un debat real on molts s’estimen més mirar cap a una altra banda o senzillament no mirar.

Ja que hi som, denunciem la incongruència municipal a l’hora de fotografiar-se sota la pancarta de NO i prou! vers les agressions sexuals i no controlar la ingesta de begudes alcohòliques en la via pública, quan aquesta mateixa plataforma reconeix que l’alcohol és un dels factors més importants en les agressions sexuals. De poc serveix repartir camisetes, ferratines o bosses demanant consum responsable i no fer accions contundents contra el botellot, al voltant de les festes populars.

Finalment, hem de citar l’ordenança municipal DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN L’ESPAI PÚBLIC DE CAPDEPERA (BOIB Núm. 100 12-07-2012) com a súmmum del cinisme i la hipocresia de l'equip de govern actual ja que incompleix directament vuit dels vint-i-cinc articles de que consta l’ordenança i que els trobareu marcats en vermell:

En el CAPÍTOL SETÈ: CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES DISPOSICIONS GENERALS

Article 75.- Objecte

Aquesta Ordenança té com a objecte el desenvolupament de les normes que regulen les limitacions a la publicitat, venda, i consum indegut de begudes alcohòliques, en l’àmbit de les competències que corresponen a l’ajuntament de Capdepera, d’acord amb la legislació estatal i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 77.- Àmbit de les ordenances municipals

 1. La regulació de les mesures i accions municipals per a l’aplicació d’una política eficaç contra el consum abusiu d’alcohol, amb la reducció de l’oferta, a través de mesures de control, per ser una de les principals drogues institucionalitzades.
 2. Sensibilització ciutadana sobre els riscos derivats del consum d’alcohol.
 3. Mesures preventives directes sobre el sector infantil i juvenil, amb la col·laboració de les altres institucions implicades en l’etapa formativa, i en la confortació de la personalitat humana i elecció de models de vida. La normativa continguda en aquesta Ordenança té com a objecte, dins del marc de competències atribuïdes als ajuntaments, la prevenció de l’abús en el consum d’alcohol en l’àmbit territorial del municipi.

MESURES PREVENTIVES

Article 78-. D’informació, orientació i educació

Cal que l’Administració municipal faciliti als residents al terme municipal, mitjançant els serveis socials municipals, assessorament i orientació sobre la prevenció del consum abusiu d’alcohol i, si és el cas, del tractament de les situacions d’addicció i dels problemes derivats del consum de begudes alcohòliques. Amb tal fi s’ha de promoure i impulsar campanyes informatives que conscienciïn dels efectes del consum abusiu d’alcohol a fi de modificar hàbits i actituds en relació al seu consum. Aquests campanyes divulgatives es dirigiran al conjunt de la població i visitants, emfatitzant el positiu de la no ingestió abusiva d’alcohol.

S’ha de dispensar una protecció especial en aquest camp als infants i joves, i població general, per a això cal que es dissenyin accions en l’àmbit de la informació, formació, educació per a l’oci, etc., que tendeixin a aconseguir els indicats fins preventius en aquest col·lectiu, en col·laboració amb els centres escolars, culturals, esportius i totes aquelles institucions que disposin d’infraestructures destinades a un públic compost principalment per menors de 18 anys.

L’ajuntament podrà promoure actuacions de sensibilització, educatives i formatives que potencien entre els infants i els joves, i la població en general, el valor de la salut en l’àmbit individual i social.

L’ajuntament ha de dotar-se dels dispositius i mitjans necessaris d’intervenció sobre les conductes desenvolupades pels joves menors de divuit anys relacionades amb el consum d’alcohol en la via pública

Article 82.-

Festes Populars

 1. a) Les activitats relacionades amb la venda i consum d’alcohol en la via pública en dies de festa patronal o festes populars, hauran de comptar amb la corresponent autorització, així com qualsevol altre data que es determini per resolució de Batlia. La seva concessió o denegació s’ajustarà a la seva normativa específica, així com als requisits i condicions establerts en la present Ordenança.
 2. b) Per raons de seguretat, en aquells espectacles multitudinaris com a concerts o altres esdeveniments similars que se celebrin amb autorització municipal que incloguin la possibilitat de dispensar begudes alcohòliques, aquestes se serviran en envasos de plàstic, i no es permetrà en cap cas vidre, així com llaunes o similars.

Article 83.-

De l’actuació inspectora la Policia Municipal i els serveis tècnics municipals competents, conforme a les disposicions vigents en la matèria, estaran facultades per investigar, inspeccionar, reconèixer i controlar tot tipus de locals i instal·lacions a efectes de verificar el compliment pels seus titulars de les limitacions i prohibicions establertes en la present Ordenança.
Quan s’apreciï algun fet que s’estimi pugui constituir infracció als preceptes de la present Ordenança, s’ha d’estendre el corresponent part de denúncia o acta si procedeix, i es consignaran les dades personals del presumpte infractor i els fets o circumstàncies que puguin servir de base per a la incoació, si procedeix, del corresponent procediment sancionador.
Els titulars, gerents, encarregats o responsables de l’activitat sotmesa a control municipal estaran obligats a prestar l’ajuda i col·laboració necessària per a la realització de la labor inspectora referida a la comprovació del compliment dels preceptes d’aquesta Ordenança, incorrent en infracció d’aquesta qui per mitjà d’oposició activa o per simple omissió entorpeixi, dificulti o impedeixi el desenvolupament de l’esmentada labor.

Article 89.- Prohibicions.
  No es permetrà el subministrament, venda i consum de begudes alcohòliques a menors de 18 anys, tant en els llocs d’expedició, com en els de consum.

Article 85.- Amb caràcter general

a)Tots aquells establiments que subministrin i venguin begudes alcohòliques han de tenir fixat un cartell senyalitzador amb el següent text ‘Prohibida la venda de qualsevol tipus de begudes alcohòliques a menors de 18 anys’.

 1. b) En establiments amb mostrador, el cartell s’ha de situar darrere d’aquest, en lloc perfectament visible, a raó d’un cartell per cada mostrador.
 2. c) En la resta d’establiments les senyalitzacions s’han de col·locar en un lloc visible, a raó d’un cartell per cada mostrador.
 3. d) En els establiments d’autoservei, la venda de begudes alcohòliques s’ha de realitzar en una secció concreta, amb rètols anunciadors de la prohibició de venda a menors.
 4. e) Està prohibida la venda, distribució, subministrament i consum de begudes alcohòliques des d’automòbils, caravanes, carrets o parades, a títol onerós o gratuït. Manco en festes, fires i festes patronals degudament autoritzats amb anterioritat.
 5. f) Treure tassons, botelles de vidre, de plàstic, o qualsevol altre recipient dels establiments (bars, cafeteries, clubs nocturns, etc..). S’ha d’entendre que no es podran dur fora del local, a banda de la pròpia terrassa, mai en la voravia, via pública o espais públics, salvat d’autoritzacions d’ocupació. De d’incompliment d’aquesta norma seran responsables tant els autors com els titulars dels establiments, per la qual cosa, hauran d’adoptar les mesures corresponents, a fi d’evitar-ho.

Article 91.- Del consum de begudes alcohòliques

 1. Es prohibeix als menors de 18 anys l’ús de màquines automàtiques de venda d’alcohol, sota la responsabilitat del titular de l’establiment.
 2. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en la via pública, excepte autorització.

Article 100.- Mesures cautelars i provisionals.

Comprovada la comissió flagrant d’alguna de les infraccions objecte de la present ordenança la Policia i Serveis Municipals podran procedir a l’adopció immediata de les mesures cautelars i provisionals que es considerin oportunes per tal d’evitar que es continuïn duent a terme, cas que el responsable fes cas omís a les ordres de cessament que se li hi fessin.

En cas de consum de begudes alcohòliques en la via pública es podrà procedir a la seva confiscació immediata per la Policia Local i Serveis Municipals, o destruïts immediatament si les begudes estan obertes. També podran intervenir-se els efectes que en la via pública fossin necessaris per a la comissió d’alguna de les infraccions previstes.

Consti que el marc normatiu dins del que es desenvolupa aquest capítol ve establert per:

* Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la resta de disposicions reglamentàries. Article 25-2n apartats h) Protecció de la salubritat pública i i) Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.

* Llei 3/1986, de 14 d’abril de mesures especials en matèria de salut pública.

* Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

* RDL 1/2007 general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

* Llei 34/1988, d’11 de novembre general de publicitat.

* Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.

Ens agradi o no el debat és obert. No es pot fer l'estruç i amagar el cap sota terra quan la pomada i herbes ragen pel carrer. Més direm: així com a altres municipis fan passes per reduir el consum d’alcohol, sembla que a Capdepera va en augment. Identificar Sant Antoni ( o qualsevol festa popular) amb alcohol, com algú ens ha dit, és molt perillós.

Ens agrada la festa, ens agrada Sant Antoni, de fet fórem dels primers de l’illa en publicar un vídeo de la festa, organitzam concursos de fotografia i sempre ens trobareu a l’hora de potenciar-la. Però no podem ni volem defugir el debat ni les seves conseqüències. 

Visca sant Antoni!