DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Expedient núm.: PLECAT/2022/2
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatoria: Ordinària
Data i hora:  9 / de febrer / 2022 a les 9:30
Lloc:  Sala Magna (Edifici Cap Vermell)

No admet participació a distància 

 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 2/12/2021 i 13/01/2022
  2. Expedient 378/2022. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT D’OBLIGACIONS
  3. Expedient 152/2022. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE INCREMENT DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA
  4. Expedient 215/2022. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA
  5. Expedient 8420/2021. Serveis Socials. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA PER A LA REGULACIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA I EL BAREM DE VALORACIÓ
  6. Expedient 58/2022. Serveis Socials. CREACIÓ DE LA TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA
  7. Expedient 344/2022. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS DE TREBALL FITXES SEGONA ACTIVITAT POLICIA
  8. Expedient 341/2021. REVISIÓ D’OFICI PRÀCTIQUES JAVIER MORENO REYNÉS
  9. Expedient 306/2022. RENUNCIA DE REGIDOR PERE FUSTER NADAL
  10. Expedient 307/2022. RENUNCIA DE REGIDOR FRANCISCO GALIAN COSTA

 
B) Activitat de control

11.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

12.Notes d'objecció (llibre oficial)

 
C) Precs i preguntes