Ajuntament de Capdepera

Expedient núm.: DECRET PLECAT/2022/1

Òrgan col·legiat:  El PleRafel Fernández Mallol, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER.
Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat


DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent Motiu: «Expedients Departament Intervenció»
Data i hora: 13 / de gener / 2022 a les 11:30
Lloc :Edifici Cap Vermell No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.APROVACIÓ DE L'URGÈNCIA
2. Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 12/08, 7/10 i 4/11/2021
3. Expedient 89/2022. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PRESSUPOST 2021
4. Expedient 121/2022. APROVACIÓ FITXA FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA AJUDES SOCIALS

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes