Expedient núm.: PLN/2021/5
Òrgan col·legiat: El Ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Data i hora: 12 / d’agost / 2021 a les 9:30
Lloc : Sala Magna - Centre Cap Vermell
Tipus de convocatòria:  Ordinària
 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 03/06/2021
  2. Expedient 106/2021. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2020.
  3. Expedient 4658/2021. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES AMB OMISSIÓ DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA: F/2021/91, F/2021/92
  4. Expedient 5779/2021. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES AMB OMISSIÓ DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA: F/2021/111, F/2021/112
  5. Expedient 5880/2021. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES AMB OMISSIÓ DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA: F/2021/118, F/2021/119
  6. Expedient 5722/2021. SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 4.000 EUROS A L’ASSOCIACIÓ NOVA «MOIXOS GABELLINS»
  7. Expedient 5460/2021. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES ESCOLES INFANTILS DE PRIMER CICLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
  8. Expedient 3503/2018. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS MERCATS, FIRES I VENDA AMBULANT AL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA
  9. Expedient 5454/2021. AUTORITZAR LA PRESÈNCIA I CIRCULACIÓ DE CANS A LA PLATJA DE NA FERRADURA DURANT TOT L’ANY

   10.Expedient 341/2021. REVISIÓ OFICI PRÀCTIQUES JAVIER MORENO REYNÉS

B) Activitat de control

11.DONAR COMPTE: Sentència 401/2021 del T.S.J.I.B. Recurs d'apel·lació contra el decret de Batlia de 23 de desembre de 2011 que ordenava a COEXA a la redacció d'una proposta d'esmena de les deficiències de l'abocador de Son Barbassa.
FALLO: Desestimar el recurs d'apel·lació

12.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

13.Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes