Expedient núm.:  PLN/2021/1 
Òrgan col·legiat: El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 4 / de febrer / 2021 a les 9:00
Lloc CENTRE CAP VERMELL  No admet participació a distància

 ORDRE DEL DIA :

 

 
A) Part resolutiva

1. Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 12/11/2020, 3/12/2020 

2. Expedient 3743/2017. RECEPCIÓ DEFINITIVA D'OBRES D'URBANITZACIÓ  SECTOR 8 ZONA EST  

2. Expedient 3662/2019. PROPOSTA D'ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM  APLICABLE ALS VEHICLES ABANDONATS DEL TERME DE CAPDEPERA 

4. Expedient 3615/2020. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL  SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME  

5. Expedient 386/2021. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL  CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC  

6. Expedient 387/2021. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I  CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA  

7. Expedient 496/2021.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES  ESCOLETES MUNICIPALS  

8. Expedient 497/2021. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE DE  DIA.  

9. Expedient 510/2021.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD) I  DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA ,

10.Expedient 4959/2020. CORRECCIÓ ERROR MATERIAL,  MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA AJUDES ECONÒMIQUES  AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.  

11.Expedient 6585/2020. Proposta de Despesa: RELACIO DE FRES F2020/188 

12.Expedient 462/2021. Proposta de Despesa: RELACIO DE FRES F2020/207 

13.URGÈNCIA: Expedient 586/2021. Proposta de Despesa: RELACIÓ DE FRES  F2020/212 

14.Expedient 365/2021. MOCIÓ DE MÉS PER CAPDEPERA RELATIVA A  L'EXONERACIÓ DELS IMPOSTOS DE L'ESTAT A AUTÒNOMS I EMPRESES AFECTADES PER LA CRISIS.

 

  1. B) Activitat de control

15.Expedient 355/2021. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA  CELEBRACIÓDEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER 

16.Decrets i Resolucions (llibre oficial) 

17.Notes d'objecció (llibre oficial)

  1. C) Precs i preguntes