Convocatòria de Ple ordinari de l'Ajuntament de Capdepera, agost 2020

Expedient nombre: PLN/ 2020/8
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 6 / d'agost / 2020 a les 20:00
Lloc: SALÓ ACTES CENTRE CAP VERMELL
No admet participació a distància
 
 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva 

 1. Aprovació d'actes de sessions anteriors: 11/06/2020 i 22/07/2020
 2. Expedient 3343/2020. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2020 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
 3. Expedient 3585/2020. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2020 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
 4. Expedient 3235/2020. Proposta de Despesa: relacio de fres f/2020/103
 5. Expedient 3373/2020. Proposta de Despesa: relacio de fres f/2020/107
 6. Expedient 3616/2020. Proposta de Despesa: relacio de fres f/2020/108
 7. Expedient 2552/2019.Dedicació i retribució càrrec Públic, Sr. Javier García Sánchez
 8. Expedient 3238/2020. SUSPENSIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
 9. Expedient 3615/2020. Disposicions Normatives: MODIFICACIÓ REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME.
 10. Expedient 2550/2019. CANVI HORARI CELEBRACIÓ DEL PLE
 11. Expedient 2550/2019. ÒRGANS COL·LEGIATS (MODIFICACIÓ): REFÓS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
 12. Expedient 4993/2019. EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA: Revocar lot nº 9 llitera massatges platja Son Moll.
 13. Expedient 3574/2020. Serveis Socials: MOCIÓ: APROVACIÓ DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI RELATIVA A PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LA SOLITUD NO DESITJADA DE LES PERSONES MAJORS, AGREUJADA PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19
B) Activitat de control

14.Decrets i Resolucions (llibre oficial)
15.Notes d'objecció (llibre oficial) 

C) Precs i preguntes