Imatge d'arxiu

 

El mes d’agost habitualment no hi havia plenari ordinari, però amb la crisi del COVID  i l’embolic per canviar els dies i horaris dels plens se va convocar un per aquest mes amb tretze punts en l’ordre del dia. Per cert va ser convocada a les 20 hores i no a les 9,30 com se digué al facebook de l’Ajuntament de Capdepera.

Primer  com sol ser habitual s’aprovaren les actes de les sessions anteriors, les de dia 11 de  juny i 22 de juliol. S’aprovaren per unanimitat.

El següents punts de l’ordre del dia  (2 i 3) se referien a dues modificacions de crèdit. La primera per crèdit extraordinari destinat a la càtedra  de Medi Ambient de l’UIB. S’aprovà amb els 12 vots favorables de l’equip de Govern municipal i MÉS, i 4 abstencions de PP, Unidas Podemos i regidor del grup mixt. La segona se tractava d’una transferència de crèdit pel projecte Millora que s’aprovà per unanimitat.

Després seguiren tres punts  que consistien en aprovar tres relacions de factures, de totes cridaren l’atenció les dedicades a millora de camins. Se comentaren de forma general i se passà a votar cada llista per separat. Les tres s’aprovaren amb els 9 vots a favor de l’equip de govern i les 8 abstencions de l’oposició.

El 7è punt feia referència a les retribucions del regidor Javier García, amb una dedicació del 50% (18615 euros bruts anuals). S’aprovà amb els 9 vots a favor de l’equip de govern, 1 vot en contra de Unidas Podemos i l’abstenció de la resta (Més, PP i regidor del grup mixt).

El punt 8è feia referència a la suspensió de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació  de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, es a dir no cobrar la taxa per taules i cadires de les terrasses en via pública. Més es mostrà favorable, tot recordant un comunicat en què proposava una mesura semblant (entre d’altres) per afavorir el petit comerç del poble. El Partit Popular també comentà el seu vot favorable, així com el regidor del grup mixt. Unidas Podemos se va mostrar contrari a la proposta argumentant que malgrat estar preocupats pels negocis petits que necessitaven, ajuda aquesta mesura afectava a tots i trobaven que seria més just que s’aplicàs al negocis que no poden pagar. El batle li respongué que es tractava d’una mesura necessària pe estimular als negocis que havien decidit obrir malgrat les dificultats.  La suspensió s’aprovà amb els vots favorables de tots els partits, excepte el d’Unidas Podemos (Vots a favor 16, en contra 1 i 0 abstencions).

El punt següent es referia a la modificació del reglament del taxi, per permetre que els taxistes puguin exercir altres feines quan el taxi no estigui operatiu. Es tracta d’una modificació justificada amb la situació provocada per la crisi de  la COVID. S’aprovà amb el vot favorable de l’equip de govern i Més per Capdepera (13 vots) i l’abstenció de PP, Unidas Podemos i el regidor del grup mixt.

El que havia de ser el unt més polèmic del ple, referent al canvi d’horari de celebració del ple no anà massa lluny. L’oposició comentà que havia fet una proposta conjunta i l’equip de govern no  l’acceptà i seguí  amb la seva proposta de un ple cada dos mesos  i el canvi d’horari a les 9,30 hores.   De res valgueren les demandes de negociació, ni els precs per tenir en compta la proposta de l’oposició. La majoria de govern s’imposà per aprovar la seva pròpia proposta amb 9 vots contra els 8 de l’oposició.

Per cert, i van dos, quan un membre de l’oposició li demanà al batle que exposàs els motius, aquest va contestar que “ja havien estat discutits a la CAP”. Per tant els oients dels plens ens quedaren sense saber quins eren aquests motius que justifiquen el canvi d’horari.

Els següents punts  van resultar més de tràmit.  Informació del canvi a les comissions informatives, bàsicament per l’incorporació de Javi Garcia i els canvis de Paulí  Faba i Tomeu Moll. S’aprovà per unanimitat.

L’altre se referia a la revocació del lot 9 de llitera de massatges a la platja de Son Moll, que va ser denegada per Costes, degut a les normes per la COVID. S’aprova amb els 9 vots de l’equip de govern i  l’abstenció de tots els partits de l’oposició.

La moció proposada per Serveis Socials: “ APROVACIÓ DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI RELATIVA A PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LA SOLITUD NO DESITJADA DE LES PERSONES MAJORS, AGREUJADA PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19” s’aprovà per unanimitat

Ja per acabar s’aprovà per unanimitat l’ inclusió en l’ordre del dia d’una altra llista de factures. La llista s’aprovà amb els 9 vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Dels decrets i resolucions i de les notes d’objecció, ningú va dir ni piu i tothom se donà per informat.

Passant als precs i preguntes farem el llistat de temes tractats i, si escau, un breu comentari depenent de la resposta.


Més per Capdepera

- Demanà la regulació dels patinets elèctrics, se li contestà que la policia  treballa en un esborrany.

- Queixa de l’aparcament a dues bandes del carrer Gabriel Alomar, quan només esta permès en una.

- Demana una campanya per conscienciar el retirar les caques dels cans. Queixa de que n’hi ha moltes al carrers .

- Cal millorar la neteja del carrer Castellet quan hi ha mercat (dissabtes); Queixes veïns.

- Queixa que fa temps se veuen rates pel Passeig marítim i Racó de ses Graneres.

- Jardineria, comenta que el passeig de ses Atzavares esta molt deixat i a l’autovia no se reposen les plantes que es moren.

- Skate parc, se demana fer un d’obra ja que la despesa inicial pot ser major però s’estalviaria en manteniment.

- Se demana una valoració de la posada en marxa del nou servei de recollida de fems. El regidor la valora positivament i demana col·laboració ciutadana. Més puntualitza que per ventura caldria d’un marge d’adaptació més ample per llevar els contenidors de les zones rurals.

- Se demana una comissió informativa per aclarir el tema del canvi de l’empresa de socorrisme. El regidor va reconèixer que no havia informat argumentant que havia estat un procés llarg i complicat i volia fer-ho bé.  “Anar amb peus de plom” va dir.

-  Canyamel: se demanà una sèrie de qüestions com ara l’aigua de la platja, fustes del pont, neteja, saques de pedres... Del Projecte d’embelliment (carrer Nuredduna) se demanà una comissió informativa per parlar del projecte que es pensa realitzar.

- Us incorrecte de contenidors de fems.

- Repintar passos de vianants.


Partit Popular

- Locals de tercera edat. Per què uns tenen servei de bar i altre no?

- Com afecta l’acord d’Hisienda d’usar els romanents dels ajuntaments. Se comenta que poc després de la modificació de crèdit que es va fer van quedar devers 120.000 euros.

- Manteniment i ampliació de les depuradores.

- Abocador de fems. Novetats?

- Demana a la regidora d’Es Grup si ja té l’informe de deficiències de l’edifici del  Centre Cap Vermell.

- Situació de l’edifici de la Boheme a Cala Rajada.

- Quan s’espera acabar les obres del Passeig marítim.

- Senyals de trànsit tapades per la vegetació.     

- Recollida de fems, potenciar punts en zones estratègiques de Cala Rajada                     

- Manteniment de les voravies.

 

Unidas Podemos

- Taxa de recollia de fems a hotels tancats

- S’abocador, se pot accelerar el procés ?

- Habitatges de l’IBAVI, demanda. Habilitat hotel tancat per us temporal.

_ Incorporar articles d’higiene a la bossa d’aliments, i verdures fresques?. Incloure informació d’orientació laboral i drets del treballador.

- Queixa individual per atenció a una demanda de Millora.

- Demanar  pel Claper dels Gegants i obrir-la al públic amb entrada simbòlica.

- Tancament del camp de futbol. Se li respon que esta obert però s’ha de demanar i a més esta el campet obert just devora.

- Mur del centre de dia.

- Inici obres Passeig marítim.

- Control de bars nocturns per complir normes de COVID.

- Prohibició de pas al final de Cala Agulla ( Es Gulló?)

- Neteja i tancament de solars.

- Recollida de fems.

- Neteja de torrents.

- Seguiment de plagues.

- Socorrisme, es queixa que fa un mes demana informació sense resposta, i després surt tota la informació a una revista local, demanant que no torni a passar.

Regidor grup mixt, Tomeu Moll

- Perillositat del Creuer del Pi de s’Horta.

- Vacunes obligatòries no gratuïtes .

- Tracte dels treballadors del PAC, no molt adequades.

- Obres (edificis) mig fer  al centre de Cala Rajada.

- Demanar ajuda a Guàrdia Civil si no hi ha efectius suficients de Policia Local.

 I a una hora prudencial acabà el ple, malgrat les els 13+1 punts de l’ordre del dia i el llarg llistat de precs i preguntes. Si no canvia res el proper plenari serà d’aquí dos mesos  les 9,30 hores.

 

Si voleu escoltar el ple sencer aquí teniu l’enllaç, això sí cercau una butaca còmoda i crispetes (només són unes 3 hores d'àudio).

https://capdeperaradio.recasound.es/ondemand/PLE%20MUNICIPAL%2006082020.mp3?fbclid=IwAR3IrDS60_7zqX4bwNwx6FV4imRJvsfhWTnwsM8gqeY_c0lkWETTm237LxsLa proposta de Serveis Socials aprovada pel Ple és la següent:

PROPOSTA

Núm. d’expedient: 3574/2020

Javier García com a Regidor de Benestar Social

- Vist el certificat acreditatiu de l’aprovació de la proposició no de llei RGE núm 8125/2020, relativa a prevenció i abordatge de la solitud no desitjada de les persones majors, agreujada per la crisi sanitària de la COVID-19, aprovada per la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports en sessió de dia 14 de maig de 2020 es proposa al Ple Municipal

- Vist l’informe tècnic de la treballadora social coordinadora de Serveis Socials Mercedes Torres

Proposta:

Aprovar una moció relativa a prevenció i abordatge de la solitud no desitjada de les persones majors, agreujada per la crisi sanitària de la COVID-19, amb el tenor literal següent:

1. L’Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears i als consells insulars de les Illes Balears a enfortir els serveis de teleassistència i assistència domiciliària de les persones majors dependents que ja els reben, i a les persones que resten a l’espera, així com a persones dependents que no són ateses directament per aquestes administracions. També, a potenciar els programes d’acompanyament existents de les persones majors que viuen soles i a impulsar i facilitar l’accés a les activitats socials, esportives, culturals i lúdiques per a la gent gran per fomentar el envelliment actiu.

2. L’Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears a incloure la perspectiva de soledat no desitjada de forma transversal, tant a les accions que es desenvolupin des de les conselleries competents en cura i atenció a les persones majors com en totes les activitats de planificació dels seus objectius.

3. L’Ajuntament de Capdepera insta el Govern Govern de les Illes Balears, d’acord amb les institucions competents, i amb la participació del tercer sector social, a mantenir la coordinació per tal d’abordar l’atenció de les persones majors, i, de forma prioritària, d’aquelles que pateixen aquest fenomen amb major mesura.

4. L’Ajuntament de Capdepera constata la gran labor i la dedicació del personal de Serveis Socials, de residències, de centres de dia i servei d’ajuda a domicili, durant la crisi sanitària, provocada per la COVID-19.

5. L’Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar campanyes de sensibilització i conscienciació per la prevenció de la soletat no desitjada, especialment durant el temps que aquestes es mantenguin en risc d’infecció per la COVID19.