CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Octubre 2017

EXP. NÚM: PLN/2017/8
DATA: DIJOUS, dia 5/OCTUBRE/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial. 

 Ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors: 7 i 21/09/2017

2. Expedient 3541/2017: MODIFICACIÓ DE CREDIT 17/2017 DE CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT FINANÇAT AMB ROMANENT

3. Expedient 3543/2017:MODIFICACIÓ DE CREDIT 18/2017 DE CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT FINANÇAT AMB ROMANENT

4. Expedient 3634/2017 MODIFICACIÓ DE CREDIT 19/2017 PER CREDIT EXTRAORDINARI

5. Expedient 3559/2017: REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

6. Expedient 3565/2017: REFORMA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA DE MÚSICA

7. Expedient 2495/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació C.E. Educador Social

8. Expedient 2496/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació C.E. Cap de la Brigada

9. Expedient 2497/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació C.E. Tècnic d'Administració General

10. Expedient 2499/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació C.E. Informàtic

11. Expedient 2498/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació C.E. Tècnic de Joventut

12. Expedient 3552/2017: PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA LOCAL D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES.

13. Expedient 3553/2017: ADHESIO AL PACTE CIUTADÀ PER UNA MALLORCA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

14. Expedient 1145/2017. Proposició per a PLE: AMPLIACIÓ DEL PARC NATURAL DE LLEVANT

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes