La "Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora d'OCUPACIÓ VIÀRIA AMB TAULES, CADIRES I ALTRES INSTAL·LACIONS", quedà damunt la taula a la recerca de major consens.


 

 

Passats uns, escassos, minuts el batle Rafel Fernández  va obrir el plenari de setembre, una mena d’inici del curs polític després dels mesos de juliol i agost.

S’incià amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, és a dir de dia 5 de juliol, que s’aprovà per unanimitat dels presents (cal dir que faltava la regidora de MÉS, Maria Orts).

Aprovada l’acta passaren als punts de l’ordre del dia.

2. Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora d'OCUPACIÓ VIÀRIA AMB TAULES, CADIRES I ALTRES INSTAL·LACIONS. Després de manifestar el Partit Popular que votaria en contra, Més i Es Grup que s’abstendrien i Guanyem que votaria a favor, el batle decidí deixar el punt damunt la taula. Aquesta decisió la justificà amb el fet que l’actual Ordenança s’aprovà per unanimitat i que havia que seguir consensuant el text. Totes les formacions valoraren que s’havien recollit algunes de les seves propostes, que l’important era fer complir les ordenances... El punt de discrepància era el percentatge d’ocupació de les places i espais: mentre MÉS ho pretenia més restrictiu, el PP era partidari d’una major ocupació. Així que quedà a la taula per intentar trobar un major consens. També se comentaren les al·legacions fetes per particulars durant el període d’exposició pública.

3. Aprovació o Modificació de Disposició Normativa: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ANNEX 1 DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Fa referencia a baixar el nivell d’exigència de català en alguns categories laborals. S’aprovà amb els 8 vots a favor del PSOE i l’abstenció de la resta.

4.Expedient 3205/2017. FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY 2018. Per unanimitat s’aprova que les dues festes que ha de determinar l’ajuntament pel 2018, siguin  Sant Antoni i Sant Bartomeu.

5.Expedient 3151/2017. Proposició per a PLE: PROPOSTA DE MÉS PER CAPDEPERA DE SUPORT AL POBLE RIFENY. S’aprova per unanimitat.

6.Expedient 3327/2017. Proposició per a PLE: PROPOSTA DE MÉS PER CAPDEPERA EN DEFENSA DE LA SOBIRANIA FISCAL PER A LES ILLES BALEARS. S’aprova per unanimitat, amb intervencions de tots els partits, algunes fent crítica a la despesa del Govern, a la manca de finançament dels ajuntaments o a la distribució de l’ECOTAXA.

7 DECRETS I RESSOLUCIONS. No hi ha cap demanda.


Precs i preguntes.

Partit Popular
- Demanen per una sanció de devers 400.000 euros. Se’ls explica que correspon als diners que se van donar de baixa dels crèdits per l’execució  de Cala Provençals.
-Neteja de torrents. Actuacions fetes a Capdepera. Enguany no hi ha constància de cap actuació en el nostre municipi.
- Marquesines de l’autovia Joan Carles I.
- Voravies de la rodona de Son Servera.
- Subvencions de façanes.
- Piscina municipal. Demanaren pel dèficit acumulat.
- Van fer dos precs: Petició d’una reunió de l’interventor amb els regidors per parlar de la situació econòmica i aclarir dubtes, abans d’estudiar el nou pressupost  i poder comptar el més aviat possible amb l’esborrany del plec de neteja viària.

MÉS per Capdepera
-  Queixes per la circulació de patinets elèctrics i altres vehicles per voravies, passejos peatonals...
- Constatar que Cala Rajada esta molt bruta durant l’estiu, tant el servei de neteja com el de recollida de residus han estat desbordat. No és que no es faci net,  és que s’embruta molt.
- Compliment d’ordenances a la platja de Cala Agulla, ja que en setembre hi ha grups de turistes als xibius de Cala Agulla al capvespre. El regidor recorda que els xibius no tenen horari de tancament.
- Cessió de solars. A rel d’una informació de premsa de cessió de solar, el batle comenta que són solars que el Govern Balear cedeix a l’Ajuntament, és un expedient iniciat  a la legislatura d’en Bauzà.
- Informació al voltant d’una notificació Sindicatura de Comptes a l’Ajuntament. L’equip de govern diu que no en tenen constància.
- Focs d’artifici de els festes, malgrat els dubtes, fer constar que van estar a l’alçada, ara bé als de Capdepera a penes van deixar temps per arribar-hi després del concert de la Banda.

Es Grup
- Neteja dels carrers davant les pluges.
- Reiteren queixes de ciclomotors i patinets elèctrics.
- Reallotjament de les consultes mèdiques durant les obres a l’ambulatori de Cala Rajada.
- Situació del conflicte amb la policia. Se comenta que l’estiu ha anat relativament bé i que se  treballa per evitar el trull de l’inici de la temporada. El col·lectiu segueix amb la intenció de no fer hores extres.

Guanyem Capdepera
- Recordatori de la petició d’un gual en el local de la Creu Roja da Cala Rajada.