Un ple estrany, molt estrany. La sessió acabà amb només 11 regidors a la Sala de Plens


 

Abans de tot, aquest qui escoltava el Ple va quedar amb una estranya sensació en el Ple de dia 1 de juny.  I és que aquest no resultà ser res de que semblava a priori.  D’entrada hi faltaren dues regidores, na Lucía Gutiérrez, de Guanyem, i na Margalida Rico, d’Es Grup. No s’especificaren els motius d'aquestes absències, però les suposam ben justificades.

D’altra banda hi havia una munió de punts a l’ordre del dia que es passaren com a pur tràmit. De fet, en el primer se va fer la justificació de la resta i després de la lectura de la proposta de batlia,  “pam-pum” votació.

Així, un pic aprovada l’acta, els primers punts van ser dedicats a l’aprovació de la modificació del complement específic de sis treballadors. Es va aprovar per 7 vots a favor (equip de govern) i 8 abstencions (PP i MÉS). MÉS va justificar que si en altres expedients havia votat a favor, després de detectar-se una errada en la quantitat a percebre per un dels complements específics (informada just abans del Ple), tenien dubtes dels càlculs fets en els anteriors i s’abstendrien, conscients que l’abstenció suposava l’aprovació dels complements presentats, per no afectar negativament als treballadors de l’Ajuntament.  Així sortiren endavant els punts 3,4,5,6 i 7.

Els punts 8 i 9, referents a atorgaments de felicitacions al Cap de la Policia Local i a Protecció Civil per les seves actuacions al Mercat Medieval, i el punt 10 sobre l’aprovació d’un conveni administratiu de col·laboració entre administracions públiques, varen quedar damunt la taula per falta de comissions informatives en les quals poder-los debatre. PP i MÉS comunicaren que no votarien a favor de la via d’urgència.

El darrer punt era el manifest «per a la reforma del sistema de finançament», que havia estat remès per la FELIB. El llegí en Pere Fuster i es va aprovar per unanimitat.

En el torn de precs i preguntes el PP va llegir un text que duien preparat i abandonaren la Sala de Plens. El text complet ja l’hem publicat a Cap Vermell digital.

 (http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/placa-del-sitjar/20679-justificacio-del-pp-de-capdepera-per-l-abando-del-ple-de-juny-2017)


I si algú creia que el Ple resultaria ràpid, quatre preguntetes i a dormir, anava ben equivocat. MÉS, l’únic grup de l’oposició que quedà, va fer un raig de preguntes i demandes.

Aquestes són les preguntes fetes:

- Indicació que al comunicat de premsa de l’Ajuntament sobre el projecte d’accesibilitat del carrer de l’Agulla es donava per fet que, si se perdia la subvenció, l’obra es faria amb inversions sostenibles, quan aquestes encara no estan consensuades. Es demanà quina de les previstes se nhavia de llevar per posar aquesta altra, qualificada de prioritària.

- Manca de neteja després de les obres d'asfaltatge de carrers de Capdepera.

-  Demanaren pel contracte de quatre anys dels focs artificials. Comentaren que a la comissió informativa corresponent no havien rebut informació de les claúsules del contracte i que en alguns punts podrien haver fer aportacions, com la durada del contracte (4 anys), nombre d’espectacles per any i alguns aspectes tècnics i de qualitat dels focs. 

- Dia 31 d’agost acaba el contracte de 9 mesos d’explotació de la piscina municipal. Li recordaren al regidor que els terminis per aprovar els plecs i adjudicar eren ajustats. Li demanaren si podia donar algunes directrius generals de la seva proposta, sense obtenir resposta.

- Conflicte amb la Policia Local. Valoració de la reunió amb els representants sindicals, demanaren un esforç a les “dues parts” per trobar una solució i mesures previstes per cobrir la plantilla. 

- Situació laboral dels treballadors del Castell de Capdepera, i si se’ls aplica l’estatut de l’empleat públic.

- Taxes de la música en directe als locals, demanaren si hi havia modificació de la forma de càlcul. Se’ls respongué que no, que s’aplicava l’ordenança aprovada l’any passat.

- Situació de les dotacions de serveis de les urbanitzacions.

- Recordaren al batle que es comprometé a fer un informe sobre la tramitació d’alguns expedients d’ocupació de via pública que no consten a la relació sol·licitada.

- Feren constar que havien sol·licitat a la regidora de Turisme la manca d'autorització que tenen les rutes de senderisme i cicloturístiques que ha creat l'Ajuntament de Capdepera i la col·locació de senyalització al municipi d'Artà sense autorització. Valoraren que la regidora n'hagi iniciat els tràmits.

- Comentaren el grau de deteriorament de la zona Cala Agulla - Cala Mesquida. Reclamaren que s’apliquin mesures efectives de protecció i control de trànsit.   

- Manifestaren el seu desacord per la denegació d’informació sol·licitada en relació als expedients de disciplina urbanística, sol·licitant la revocació de l’acord de junta de govern en què se’ls denegava.

- Denunciaren la falta de control i fiscalització de contracte de manteniment de camins, pel qual s'han pagat 1.200.000 euros, en dos anys, i no se'ls ha entregat la documentació que havien requerit per poder certificar que el contracte s'ha complit. Es queixaren de la manca de resposta (mes de dos mesos) i que en el plenari passat el batle demanà que es tractàs en comissió informativa i ha passat un mes i no s’ha fet.

- També parlaren de la manca de neteja viaria, de mobiliari i del litoral que sofreix el municipi.  

I el Ple s’arribà a acabar. Com hem dit, un Ple una mica estrany, i amb un final amb només 11 regidors a la Sala, inesperadament llarg i la sensació que els precs i preguntes van ser l’únic punt del dia que tenia una certa consistència. No hi hagué molt de debat i el to va ser prou  tranquil, entre altres coses perquè en els temes més conflictius no hi hagué rèpliques.
Curiosament, es parlarà més de l'abandó la Sala dels regidors del PP que de la tasca de control dels regidors de MÉS.