CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Maig 2017

EXP. NÚM: ple/2017/3 
DATA: DIJOUS, dia 4/MAIG/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 06.04.17.
II.- EXP. NÚM. 1275/2017 APROVACIÓ DEL PLA ECONOMIC-FINANCER DERIVAT DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DELS EXERCICIS 2017 - 2108
III.- EXP. NÚM. 1287/2017: MODIFICACIÓ DE CREDIT 10/2017 DE SUPLEMENT DE CREDIT FINANÇAT AMB ROMANENT: AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE DEUTE
IV.- EXP. NÚM. 1282/2017: MODIFICACIÓ DE CREDIT 9/2017 DE SUPLEMENT DE CREDIT FINANÇAT AMB ROMANENT EN INVERSIONS FINANCERES SOSTENIBLES
V.- EXP. NÚM. 1330/2017: REVISSIÓ FITXA RELACIÓ LLOC DE TREBAL Nº 25.
VI.- EXP. NÚM. 1333/2017: REVISSIÓ FITXA RELACIÓ LLOC DE TREBAL Nº 26.
VII.- EXP. NÚM. 1334/2017: REVISSIÓ FITXA RELACIÓ LLOC DE TREBAL Nº 45
VIII.- EXP. NÚM. 1335/2017: REVISSIÓ FITXA RELACIÓ LLOC DE TREBAL Nº 58
IX.- EXP. NÚM. 1336/2017: REVISSIÓ FITXA RELACIÓ LLOC DE TREBAL Nº 63
X.- DECRETS I RESOLUCIONS.
XI.- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 2 de maig de 2017.

El Batle, Rafel Fernández Mallol.

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA (ILLES BALEARS) SEC/ arh ASSUMPTE: REMISSIÓ ORDRE DEL DIA SESSIÓ