SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 13AG/16
DATA: DIJOUS, dia 4/FEBRER/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 3.12.15.

II.- EXP. NÚM. 9AG/16: MODIFICACIÓ CAPÍTOL 13È “PLATGES” DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN L’ESPAI PÚBLIC DE CAPDEPERA.

III.- EXP. NÚM. 82URB/12: MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS SON MOLL DE DALT 1/2013: ESMENA DEFICIÈNCIES.

IV.- EXP. NÚM. 4URB/15: PROJECTE DE DELIMITACIÓ DE LA UA ZONA OEST SECTOR 8 DE LES NNSS DE CAPDEPERA A EFECTES SIMPLEMENT ECONÒMICS(I DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERENYS): APROVACIÓ DEFINITIVA.

V.- EXP. INTER NÚM. 1/16: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

VI.- DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST.

VII.- DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D’INGRESSOS.

VIII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

IX.- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 2 de febrer de 2016.
El Batle,
Rafel Fernández Mallol