Suso Rexach, nou jutge de pau pels vots de l'oposició
Mónica Viejo deixa Policia i es fa càrrec de Turisme

  

Dues coses destacaríem d'aquesta plenària: el nomenament de Suso Rexach com a nou jutge de pau, i el canvi de funcions de la regidora Mónica Viejo, que passa de Policia a Turisme. Vegem com anà, tot plegat.

I - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 13.10.15.

Aquest sol ser un punt de tràmit, i l'acta de la sessió anterior sempre s'aprova, però aquesta vegada no va ser així, ja que, per una errada informàtica, els regidors no l'havien rebuda i per tant quedà pendent per al proper plenari.

II - EXP. NÚM. 146AG/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ.

L'equip de govern va presentar (una altra vegada) la proposta de modificació de l’ordenança de circulació que inclou un annex per a crear una zona de circulació i aparcament restringits, que abastaria els carrers empedrats del nucli antic de Capdepera (Major, Castell, Goya, Alt, Fondo, Pla d'en Cosset, Sitjar) i de les places d'es Sitjar i Vella. S'aprovà amb els vots de PSOE, PP i Guanyem, tot i que aquests dos últims partits demanaren que s’informés als residents i plantejaren dubtes. MÉS i Es Grup, encara que es mostraren favorables a la peatonització de la zona històrica, es van abstenir, ja que trobaren a faltar un informe rigorós de la Policia Local sobre els efectes d'aquesta mesura, tant pel que fa a la circulació com a l'aparcament, i també es queixaren de la manca de diàleg amb els veïnats.

III - EXP. NÚM. 168AG/2015: ELECCIÓ I NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.

No parlarem de sorpresa ja que l'equip de govern no va arribar a consensuar aquest punt, i els dos candidats al càrrec de Jutge de Pau – Margalida Santandreu i Suso Rexach – semblaven comptar amb suports més o manco sòlids. De manera que, arribada la votació, la jutgessa actual va veure com l'altre candidat l'avançava per un vot. No hi va haver intervencions dels portaveus i es passà directament a la votació, i la cosa va quedar així: Marga Santantdreu, 8 vots (Guanyem i PSOE); Suso Rexach, 9 vots (PP, MÉS i Es Grup). Enhorabona, per tant, al nou jutge, una persona popular com poques en el poble, a qui desitjam els majors encerts en la seva nova responsabilitat. Tots els partits valoraren positivament la feina de l’anterior jutgessa de pau.

IV - NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA EN EL PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT.

La representació recau en la persona del regidor de Medi Ambient, Javier Garcia, mentre que suplent serà batle, Rafel Fernández.

V - EXP. NÚM. 179AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL GUANYEM CAPDEPERA: DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA CONTRARI A L’APLICACIÓ DEL “TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN(TTIP)”.

La representant de Guanyem, Lucía Gutiérrez, va llegir la declaració, que comptà amb els vots favorables d'aquest partit i els de MÉS. El PP s'hi mostrà contrari i PSOE i Es Grup s'hi van abstenir. Per tant, quedà aprovat el punt.

VI - 1SS-15/2013: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE 2015 I DE CONDEMNA CONTRA QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE CAP A LES DONES.

Es llegí la declaració, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics. En un altre apartat d'aquesta revista incloem el text complet.

VII - DONAR COMPTE RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DELEGACIONS BATLIA.

Com informàrem des de “Cap Vermell”, la regidora Mónica Viejo havia estat objecte de crítica, per part dels partits de l'oposició, arran de seva actuació en relació a un vehicle retirat de la via pública. A la plenària, el batle modificà les delegacions de l'esmentada regidora, a qui va retirar la delegació de Policia. A partir d’ara, la Sra. Viejo durà Turisme. El batle fa el camí a l'inrevés, deixa Turisme i assumeix Policia. No sabem si la regidora ha estat premiada o castigada o cap de les dues coses.

VIII - DONAR COMPTE COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Com a conseqüència del punt anterior, canvien les presidències de les corresponents comissions informatives. L’oposició mostrà la seva estranyesa, ja que a la reunió de portaveus preparatòria del ple el batle no els havia comunicat res. PP i Guanyem tenien clar que es “premia” la regidora amb l'àrea de Turisme.

IX - DECRETS I RESOLUCIONS.

Res de res. Cap comentari, tothom es donà per assabentat.

X - PRECS I PREGUNTES.

Aquestes són les qüestions per les quals preguntaren o s'interessaren els distints grups de l'oposició:

PP

 • Projecte de passeig marítim, paralització. El batle i Pere Fuster en donen les seves versions respectives, no coincidents, precisament.

 • Despesa de la carpa del Halloween

 • Comptes de la fira de la Llampuga

 • Cursos del SOIB

 • Demana junta de portaveus per parlar de l’incendi del carrer Magallanes

 • Informació de despeses de Serveis Socials

 • Import multa a MARSAVE

 • Manteniment de les platges a l’hivern

 • Manteniment dels captadors d’arena a l’Agulla

 • Neteja de solars públics

 • Manteniment de vies de seguretat (escales) de la Costa de Canyamel

 • Boques contra incendis

 • Llista de camins que es fan nets

 • Projectes del Organisme autònom del Castell

 

MÉS

 • Sorpresa que no hi hagi cap euro pressupostat per a clavegueram per al 2015

 • Informe d’urbanisme de la casa d’es Gulló i del vial de sa Font de Sa Cala

 • Aplicació de la Llei de Transparència

 • Pis incendiat. Preguntes fetes 21/10/2015 i no contestades

 • Quants expedients de disciplina urbanística s’han tancat?

 • Plantejar adhesió a l’Agència de Disciplina Urbanística

 • Pregunta per la situació judicial de l’abocador

 • Vial de sa Font de Sa Cala a Canyamel. Informació de la comissió de Medi Ambient sobre el projecte

 • Local reunió oposició. El batle dóna les claus, serà al pis de dalt de Can Piricus


ES GRUP

 • Informe de l’arquitecte sobre el Centre Cap Vermell

 • Pregunta referent al pis incendiat. El va fer net la Brigada?

 • Pregunta si l’Ajuntament ha contractat un advocat per confirmar si hi va haver prevaricació en el cas de la retirada cotxe sense pagar

 • Futur de l’edifici de l’antic ajuntament a la plaça des Sitjar.

Carme Corraliza va fer una intervenció per comunicar a la representant d’Es Grup que durant la Mostra de la Llampuga hi havia ambulància amb metge.

GUANYEM

 • Solució a la passarel∙la de n’Aguait

 • Pàrquing del cementeri

 • Local de l’associació de veïns de Son Moll

I això és el que donà de sí aquesta sessió, que no és poca cosa,