SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 193AG/15
DATA: DIJOUS, dia 5/NOVEMBRE/ 2015.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

.ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 13.10.15.

II.- EXP. NÚM. 146AG/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ.

III.- EXP. NÚM. 168AG/2015: ELECCIÓ I NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.

IV.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA EN EL PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT.

V.- EXP. NÚM. 179AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL GUANYEM CAPDEPERA: DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA CONTRARI A L’APLICACIÓ DEL “TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN(TTIP)”.

VI.- 1SS-15/2013: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE 2015 I DE CONDEMNA CONTRA QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE CAP A LES DONES.

VII.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DELEGACIONS BATLIA.

VIII.- DONAR COMPTE COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

IX.- DECRETS I RESOLUCIONS.

X.- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 30 d’octubre de 2015.
El Batle,
Rafel Fernández Mallol.