SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 119AG/14

DATA: DIJOUS, dia 3/JULIOL/ 2014

HORA: 20:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 
 


ORDRE DEL DIA
 
I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 05.06.14.
 
II.-  EXP. NÚM. 151AG/13: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ.
 
III.- EXP. NÚM. 113AG/14: CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC DE DOCUMENTS.
 
IV.-  EXP. INTER NÚM. 35/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT.
 
V.- DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ ADVERTIMENTS MES DE JUNY.
 
VI.- DECRETS I RESOLUCIONS
 
VII.-  PRECS I PREGUNTES
 
 
Capdepera, 1 de juliol de 2014
El Batle,
Rafel Fernández Mallol