Capdepera se suma als municipis que han declarat la senyera com a símbol d'interès localCom heu vist en titulars, i com llegireu més avall, aquest va ser el Plenari de la senyera. Ja és símbol d’interès local. Però en aquesta sessió passaren altres coses. Per començar, l’absència dels regidors del PP Margalida Servera i Pedro Sansó. Vegem-ho tot amb una mica de detall.
 
- EXP. NÚM. 149AG/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT EXERCIDA EN ELS MERCATS SETMANALS DE CAPDEPERA I CALA RAJADA.
Es tractava de prendre en consideració les al·legacions presentades per distints comerciants de venda ambulant a l’ordenança municipal que regula aquestes activitats. D’acord amb l’assessoria jurídica de l’Ajuntament, el Plenari va rebutjar aquestes al·legacions, amb els 10 vots de l’equip de govern i les 5 abstencions de l’oposició.
 
- EXP. NÚM. 14AG/2014: PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS PSOE, UCAP, ES GRUP I PSM-ENTESA A L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: DECLARACIÓ DELS SÍMBOLS D’INTERÈS LOCAL I EN FAVOR DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.
Capdepera es va sumar, en aquest Plenari, als més de 20 pobles que ja han aporvat la senyera quadribarrada com a símbol d’interès local. Després de llegir-se la proposta, en què a més es rebutjaren els símbols de signe totalitari, PP i PSM-Entesa en defensaren la seva oposició i el seu suport, respectivament, cosa que va fer que s’embrancassin en una discussió pujadeta de to, amb retrets mutus. Finalment, la senyera ja és un símbol gabellí, gràcies als vots dels partits que havien presentat la proposta i els vots en contra del PP. Habemus senyera.
 
 
- EXP. NÚM. 15AG/2014: PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS PSOE, UCAP I PSM-ENTESA A L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: SOBRE LLEI DE PROTECCIÓ DE LA VIDA DEL CONCEBUT PERÒ NO NASCUT.
Una altra proposta, en aquest cas contrària a les intencions del govern central de modificar la llei de l’avortament en sentit regressiu, cap a posicions més restrictives que les de la legislació actual i que, de fet, ens retorna al marc normatiu espanyola del 1985. El batle va manifestar que tenien llibertat de vot, perquè ho fessin en consciència, i el mateix va manifestar Joan Ferrer en relació al PP. De manera que la votació anà de la manera següent: 14 vots a favor: Rafel Fernández, Sebastià Sureda, Carme Corraliza, Ivon Renaud, Antònia Caimari, Albert Llull, Fernando Martínez, Mateu Melis, Pilar Garcia, Miquel Riera, Pere Fuster i Antònia Ballester. Abstencions: Carme Riera, Catibel Llabata i Joan Ferrer.
 
- EXP. NÚM. EXP. NÚM. 105GMA/13: ESTUDI MODIFICACIÓ TARIFES D’AIGUA DE “AGUAS DE CANYAMEL,S.L”.
La modificació que es proposava tractava, i tracta, d’adequar les tarifes d’aigua de la zona de Canyamel a la normativa supramunicipal en vigor. S’aprovà amb 12 vots a favor (equip de govern més PSM-Entesa), i l’abstenció del PP.
 
- Per via d’urgència es va dur a Plenari la proposta de subrogar el cobrament de multes de Trànsit i Seguretat Vial de l’Ajuntament, a l’Agència Tributària. Aquesta proposta obeeix a una baixa de llarga durada del funcionari que tenia la responsabilitat de tramitar aquestes sancions i la impossibilitat, per imperatiu legal, de contractar nou personal. L’AT se’n durà 30 euros per multa. Hi votaren a favor l’equip de govern més el PP, mentre els regidors de PSM-Entesa s’abstenien.

 
- PRECS I PREGUNTES
 
PP:
- Assumptes Socials: Aprofitament del menjar rebutjat pels grans magatzems. Ajudes als desnonats per impagament de la hipoteca.
- Sobre la creació del Consell Municipal d’Educació.
- Sobre les reunions, o no, del Consell Local de la Joventut.
- Pagament de les factures del telèfon de radiotaxi.
- Convocatòria d’ajudes fins a 200.000 euros per a pobles petits (Capdepera hi entra).
- Cuques dels pins.
-  Circulació de busos pel carrer del Port, en una futura modificació del trànsit pel centre del poble.
 
PSM-Entesa:
 
- Contenciós administratiu sobre les obres de recuperació de l’abocador de Son Terrassa.
- Contenciós administratiu sobre les obres del pontet d’es Carregador.
- Cursets d’hoteleria en el Centre Cap Vermell.
- Activitats en el denominat Any de l’Educació que organitza l’Ajuntament.
- Sector del comerç local.
- Cuques dels pins.
- Tasca de la regidoria de Turisme de cara a la propera temporada.
- Piscina municipal.