SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 21AG/14
DATA: DIJOUS, dia 6/FEBRER/ 2014
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.
ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIOMS ANTERIORS 12.12.13 i 20.01.14.

II.- EXP. NÚM. 149AG/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT EXERCIDA EN ELS MERCATS SETMANALS DE CAPDEPERA I CALA RAJADA.

III.- EXP. NÚM. 14AG/2014: PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS PSOE, UCAP, ES GRUP I PSM-ENTESA A L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: DECLARACIÓ DELS SÍMBOLS D’INTERÈS LOCAL I EN FAVOR DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.

IV.- EXP. NÚM. 15AG/2014: PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS PSOE, UCAP I PSMENTESA A L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: SOBRE LLEI DE PROTECCIÓ DE LA VIDA DEL CONCEBUT PERÒ NO NASCUT.

V.- EXP. NÚM. EXP. NÚM. 105GMA/13: ESTUDI MODIFICACIÓ TARIFES D’AIGUA DE “AGUAS DE CANYAMEL,S.L”

VI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VII- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 4 de febrer de 2014.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.