SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA EXP. NÚM: 196AG/12

DATA: DIJOUS, 13/DESEMBRE/ 2012 - HORA: 20:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS: 11/10/12 i 8/11/12.

II.- APROVACIÓ PLA D’ACCIÓ BIANUAL 2012-2013 DE L’AGENDA LOCAL 21 DE CAPDEPERA. EXP 26 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 2012.

III.- EXP. NÚM. 193AG/12: PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS PSM-ENTESA-PSOE-UCAP: SOBRE LA POLÍTICA CULTURAL DE LES ILLES BALEARS A L’EXTERIOR.

IV.- EXP. NÚM. 194AG/12: PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS PSOE-UCAP-PSM-ENTESA: INSTAR EL GOVERN D’ESPANYA A EXCLOURE A LES PERSONES FÍSIQUES COM A SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT DE TAXES JUDICIALS.

V.- RATIFICACIÓ DE LA DISOLUCIÓ DEL CONSORCI PLA MIRALL CAPDEPERA PER INTEGRACIÓ EN EL NOU CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS.

VI.- DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES.

VII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VIII.- PRECS I PREGUNTES

 

Capdepera, 11 de desembre de 2012.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol.