- El català serà requisit per fer feina a l'Ajuntament, amb l'excepció del personal de neteja i de la brigada.

- Les festes de 2013 seran Sant Antoni i El Carme.


 


Feixuc, per la durada, plenari ordinari d’octubre, que es va perllongar per quatre hores i mitja i que, a excepció dels seus protagonistes, només alguns esperits tocats per algun tipus d’oradura, ni que sigui lleu, poden aguantar en la seva integritat. Els de “Cap Vermell” en som alguns, d’aquests tocats de l’ala,  de manera que ens empassàrem la sessió de dalt a baix i, fins i tot, hem tengut esma de fer-vos-en el resum que teniu a continuació, cosa més feixuga encara que escoltar al llarg de 270 minuts. Molts minuts per, ben mirat, poca cosa.

Tot sigui pels nostres lectors.

Així, més o manco, va anar la cosa:

- EXP. NÚM.: 21 INTER/2012: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS(ATIB)EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA D’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

- S’aprovà amb els 9 vots de l’equip de govern més els 2 del PSM-Entesa. PP i Es Grup van abstenir-se.

- EXP. NÚM.: 22 INTER/2012: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS(ATIB) EN MATÈRIA DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE QUOTES D’URBANITZACIÓ PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES DE LES URBANITZACIONS DE COSTA CANYAMEL, CALA PROVENÇALS, CALA GAT I SON MOLL DE BAIX.

- Aquí l’oposició s’hi manifestà en contra, amb arguments pareguts dels tres partits. Aquest conveni suposarà gravar amb un 2’5% més (que és el que se’n duu l’Agència Tributària) unes contribucions especials que preveuen un 100% d’aportació dels afectats. I això, varen dir els portaveus de les formacions de l’oposició, és mal d’assumir, en els temps que corren. A més, tractant-se d’un nombre reduït de rebuts a cobrar, no hauria de suposar un esforç excessiu per als serveis de cobraments del mateix Ajuntament. El batle va defensar la proposta emparant-se en la seguretat que suposa que sigui l’Agència la que es faci càrrec del cobrament.

Els 9 vots de l’equip de govern foren suficients per a provar el conveni, malgrat els vots en contra de PP, PSM-Entesa i Es Grup.

- EXP. NÚM. 23 INTER/2012: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA.

- Es tractava d’assignar al departament de Serveis Socials les quantitats provinents de la renúncia dels membres de l’equip de govern a la paga extra de Nadal.

S’aprovà amb el vot favorable de tots els grups, tret del PP, que s’hi va abstenir.


- EXP. NÚM. 17AG/12: TRASLLAT DE L’ARXIU MUNICIPAL.

- Aquest punt va plantejar reticències de l’oposició, tant pel que fa als problemes de seguretat que presenta l’edifici municipal de la plaça des Sitjar, com sobre el cosrt de l’operació. En ambdós casos, el batle va dir que no tocava haver-hi problemes: pel que fa a la seguretat, es compta amb els informes tècnics preceptius i pel que fa al cost, només afectaria a sistemes de seguretat i vigilància, que suposarien uns 10.000 euros. Les tasques d’adequació les faria la brigada.

L’equip de govern va treure endavant la proposta, amb l’abstenció de l’oposició.

 

- EXP. NÚM. 150AG/12: CALENDARI LABORAL 2013.

- El precedent de l’any passat, en què després d’aprovar les dues festes locals es va haver de fer marxa enrere, a causa de la pressió popular, creim que va sobrevolar la sala de plenaris a l’hora de tractar aquest punt. Els dubtes i vacil·lacions del regidor Biel Torres en foren el millor exemple. Finalment, la proposta que ja s’havia consensuat en comissió va ser la que s’aprovà, per unanimitat: el 2013 seran festa Sant Antoni i El Carme. Les distintes intervencions posaren l’èmfasi en el fet que Sant Bartomeu caigui en dissabte i, per tant, ja sigui festa per a un bon nombre de gent.

S’aprovà per unanimitat.

- EXP. NÚM. 168AG/12: COMPLEMENTS RETRIBUCIONS IT.

- Vàrem entendre que el que s’aprovava era l’opció d’arribar al 100% d’indemnització per incapacitat temporal dels treballadors de l’Ajuntament, però al 100% del que permet la nova legislació laboral, que equival a un 50% de la base reguladora.

S’aprovà per  unanimitat, amb l’absència del regidor d’Es Grup.- EXP. 31SAL/2012: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP, PSM-ENTESA I ES GRUP A FAVOR QUE LA LLENGUA CATALANA SIGUI REQUISIT PER A L’ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, GARANTIR LA COOFICIALITAT DE LES LLENGÜES CATALANA I CASTELLANA I QUE ELS TOPÒNIMS DEL MUNICIPI TINGUIN COM A ÚNICA FORMA LA CATALANA.

- D’acord amb la nova llei de la Funció Pública, es va aprovar aquesta proposta que ve a exigir el coneixement del català per a tots els empleats municipals, amb excepció del personal de la brigada i de neteja, que es considera que no han d’atendre el públic. Tot i que aquest punt venia avalat per PSIB-PSOE, UCAP, PSM-ENTESA i ES GRUP, finalment el PSM s’hi va abstenir. S’excusà, el regidor Pere Fuster, tot dient que les excepcions esmentades els havien passat per alt i que el seu grup considera que el català ha de continuar essent un requisit per a tots els treballadors. El batle manifestà que això suposaria contravenir la llei esmentada i això podria suposar que qualsevol procés de selecció de personal pogués ser impugnat. El PP es va queixar que se l’hagués deixat de banda, en aquest tema i Joan Ferrer va treure algun exemple de discriminació del castellà, com ara la retolació del Centre Cap Vermell.

Hi votaren a favor l’equip de govern i Es Grup (10 vots), mentre que, per raons oposades, s’hi varen abstenir PP i PSM-Entesa.

- EXP. NÚM. 161AG/12: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP, PSM-ENTESA I ES GRUP SOBRE EL PLA D’INVERSIONS EN FERROCARIL DEL GOVERN DE L’ESTAT.

- El vell tema del tren començat i no acabat de Manacor a Artà, primer, i fins a Cala Rajada després, va merèixer la presentació d’aquesta moció, amb el suport de tots els grups excepte el PP. Es va fer història del conveni signat i publicat en el BOE, amb unes inversions previstes que no s’han executat més que en una mínima part i que, a més, han deixat unes infraestructures mig fetes que, a més de moltes molèsties, donen una pèssima imatge de Mallorca. Els grups signants de la moció, adreçada al Govern de les Illes Balears perquè reclami la finalització d’aquestes obres que es consideren molt necessàries per a la dinamització social i econòmica de la nostra comarca explicaren els distints motius que avalen aquesta obra, sense oblidar-se de fer retrets a la manca d’inversions del govern de l’estat està duent a terme a les nostre Illes, comparables –segons digué el representant del PSM– a les ajudes que es destinen al Tercer Món. Mateu Melis, que va subscriure la moció, digué que creu en aquesta infraestructura, però que no li agrada que els grans partits emprin aquests temes per a llançar-se acusacions l’un a l’altre, sense aportar solucions. El PP desenvolupà els mateixos arguments que, des del Govern, s’han posat damunt la taula en els darrers temps: les inversions fetes pel Pacte de Progrés sense comptar amb la confirmació de les corresponents partides pressupostàries i, per tant, endeutant la Comunitat, o la lentitud d’aquest mitjà de transport.

Els signants de la moció l’aprovaren, amb els 5 vots en contra del PP.


- EXP. NÚM. 163AG/12: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP I PSM-ENTESA : DESGRAVACIÓ DE L’IVA PEL MATERIAL ESCOLAR.

- Es va discutir sobre models educatius i sobre el concepte d’educació de qualitat sense que, evidentment, els distints grups es posassin d’acord: el PP defensant la pujada del 4 al 21% de l’IVA de material escolar i argumentant que la millora de la qualitat potser passa per una millor formació del professorat; Es Grup dient que, en aquesta matèria, tan malament ho fa el PP com el PSOE, i l’equip de govern (el batle) negant aquesta assimilació i posant com a exemple els convenis que el govern del PP signa amb col·legis segregacionistes de l’Opus, o la proposta de nova llei educativa del ministre José Ignacio Wert.

Finalment, però, i quan no ho esperàvem, la proposta s’aprovà per unanimitat.


- EXP. NÚM. 162AG/12: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP, PSM-ENTESA I ES GRUP: REBUIG A LA IMPORTACIÓ DE FEMS DES D’EUROPA PER TAL D’INCINERAR-LOS A MALLORCA.

- El tema dels fems, aquests que el Consell vol cremar a Son Reus procedents de la resta d’Europa. Una altra vegada, tots a un costat i el PP al davant. Joan Ferrer va defensar l’actuació dels seus companys de Palma, adduint els llocs de feina que es crearan i l’estalvi de combustible que això suposarà, però, i sobre tot, defensant que aquesta incineració afegida permetrà mantenir quotes per als usuaris, i no com passava a la legislatura passada, amb pujades permanents. Es va queixar de la campanya que fa l’oposició, a la qual acusà de no dir la veritat. Pere Fuster digué que allò que es vol cremar són fems, per molts d’eufemismes que es vulguin emprar. Es Grup atribuí la baixada d’incineració en l’augment de conscienciació i de el corresponent reciclatge que fa la gent amb els seus residus sòlids, cosa que és molt bona, però que això fa que Son Reus generi dèficit.

S’aprovà el rebuig a la importació de fems amb 12 vots a favor i els 5 en contra del PP.

- EXP. NÚM. 167AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: IMPORTACIÓ DE COMBUSTIBLE SÒLID RECUPERATI COMBUSTIBLE DERIVAT DE RESIDUS.

- Vides paral·leles, volem dir mocions paral·leles, que per moments semblen voler convergir, però que finalment duen a destinacions distintes. El PP presentà aquesta proposta en el sentit contrari de l’anterior, és a dir, per a recolzar la importació de combustible sòlid recuperat per part de Tirme, per cremar a Son Reus. Aquí es repetiren, si fa no fa, els arguments que s’havien escoltat moments abans. El PP va defensar les bondats d’aquest tipus de residus i els controls estrictes a què són sotmesos ; el PSOE va llegir un estudi sobre reciclatge i sobre els distints tipus de residus sòlids; el PSM va manifestar l’oposició sistemàtica que sempre ha mantingut aquest partit contra la incineració i Es Grup..., bé, Es Grup que havia votat a favor de la moció anterior va dir, per boca de Mateu Melis, que també ho faria en aquest cas i que això no suposava una contradicció: Es Grup no està a favor de la importació de residus de fora, però entén que Tirme ha de rendibilitzar la planta de Son Reus; en tot cas,  Mateu Melis va demanar una renegociació de la concessió i que Tirme posi els comptes damunt la taula.

Així que PP i Es Grup votaren a favor d’una moció que va ser tombada pels vots de l’equip de govern més PSM-Entesa (11).

- EXP. NÚM. 148AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

- La versió ecologista del PP va sortir a relluir en aquesta moció que proposa la reducció d’un 60% de l’impost de vehicles de tracció mecànica híbrids, i d’un 75% per als elèctrics. Tot per afavorir l’adquisició d’aquest tipus de vehicles i en la línia de la sostenibilitat mediambiental.

S’aprovà per unanimitat.- EXP. NÚM. 149AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: INCORPORACIÓ AL NOU PLANEJAMENT URBANÍSTIC D’INFRAESTRUCTURES RELACIONADES AMB EL COTXE ELÈCTRIC.

- Complementària amb la moció anterior, el PP presentà aquesta proposta per tal que el nou planejament urbanístic (?) del municipi contempli els punts de recàrrega per a cotxes eleèctrics en els nous edificis que es construesquin i també en espais públics determinats (aparcaments). Tot i algunes reticències sobre la viabilitat, almanco a curt termini, d’aquestes mesures, tots els grups hi votaren a favor.

- EXP. NÚM. 160AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA RELATIVA A LA TAXA PER LA RETIRADA DELS VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.

- Joan Ferrer va manifestar els dubtes del seu partit sobre la procedència de les actuacions seguides per l’equip de govern en l’adjudicació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública. Va dir no entendre com davant la proposta per part de les dues empreses que finalment s’han fet càrrec del servei, de realitzar-lo per 39 i 38 euros respectivament, com així finalment s’ha arbitrat la solució salomònica d’oferir 60 euros (més IVA) a totes dues. I encara menys d’acord va estar amb l’estudi econòmic que grava cada actuació de la grua amb 42 euros per l’actuació de la policia i amb 23 euros de serveis administratius. La regidora d’Interior va manifestar que els tècnics li havien explicat com s’havien fet aquests càlculs i que li semblaven correctes. Per al PSM-Entesa, les coses tampoc s’han fet de manera ortodoxa i que no s’havia d’haver permès aquest joc d’ofertes i contraofertes; Pere Fuster es va manifestar igualment en contra dels sobrecostos de policia i d’aministració i va defensar que es demanàs un informe jurídic. Per a Mateu Melis, ara estam més embullats que mai i que d’una vegada per totes s’ha de tancar aquest tema, perquè no s’han fet les coses bé. El batle, seguint les explicacions ja donades en comissió, va reiterar que s’havia compromès a tenir preparada la plica per a la definitiva adjudicació del servei de grua abans que acabi el mes d’octubre, i que la decisió salomònica de fixar un preu provisional havia estat per a evitar el ball de xifres en què s’havia entrat, però també va reconèixer que no era una situació desitjable i que s’havia de solucionar.

La moció del PP, finalment, va ser rebutjada pels 9 vots de l’equip de Govern, davant els 5 dels populars. PSM-Entesa i Es Grup s’hi varen abstenir.

- DECRETS I RESOLUCIONS

- El PSM  demanà pel cost d’una festa de la tercera edat que s’havia fet en el gimnàs de s’Alzinar.


- Tot seguit, i per via d’urgència, s’aprovà per unanimitat una moció presentada pels grups de l’oposició, per tal que la reducció acordada de les seves percepcions també vagi al departament de Serveis Socials, sempre que sigui per a primeres necessitats i no per a festes.


- PRECS I PREGUNTES

Partit Popular:

-          Joan Ferrer reiterà la petició de destitució del regidor d’Esports, “el pitjor regidor de la història”, va dir.Destituirem el pitjor regidors d’esports de la història, per fi?
-          Situació de la pista d’atletisme..
-          Reglament galeres
-          Nou número de telèfon dels taxis. Segons Ferrer, aquest segon número, que alguns taxistes passen als hotels, està creant malestar i conflicte dins el col·lectiu.
-          Mercat Medieval, ingressos i despeses. “Vull el llistat de totes les paradetes, de cada una, amb els metres quadrats i el que s’ha cobrat en cada cas”, exigí el representant popular.
-          Contracte d’una persona per a l’Arxiu, a càrrec pel Patronat del Castell.
-          Reintegració del cost de les obres del pont d’es Carregador (85.000 euros), per part de Costes. El batle va dir que estaven gestionant-ho.
-          Remodelació passeig marítim. Segons Ferrer, s’ha oferit la participació de bars i establiments afectats, a canvi d’una concessió per un període llarg de temps, però que això no era legal. El batle i el regidor Sureda reconegueren que s’havien mantengut contactes, però que les mesures que s’hagin de prendre, si ve el cas, sempre es prendran de manera consensuada amb tots els partits amb representació a l’Ajuntament.
-          Situació del centre de mesura energètica.
-          Sol·licitud de destitució de la cap de premsa, per la nota de la reducció dels sous d’UCAP i PSOE. Ferrer va dir que no es podia admetre que afers que atanyen a dos partits polítics concrets no es poden divulgar mitjançant notes de premsa de l’Ajuntament.


PSM-Entesa:

-          Escoles Esportives – Criteris de concessió de serveis i participació d’empreses privades. ¿És normal que un club faci servir els serveis municipals i els telèfons municipals per a oferir els seus serveis?, pregunta P.Fuster.
-          Catàleg camins públics.
-          Apagades de llum a la zona sa Cala a les fosques en plena temporada turística.
-          Senyalització de rutes i destinacions a la zona d’aturada del bus davant el Lidl.


Es Grup:

-          Ofertes per a explotar la piscina municipal. Vàrem entendre que el batle negava que n’haguessin tengut.
-          Neteja dels camins rurals.
-          Incendi durant Mercat Medieval, incendi. Estat comptes més clar d’aquesta fira.
-          Quan veurem Marca TV?
-          Filtracions a la revista “Faxdepera”? Sembla que es tractaria de la transcripció literal de part d’un informe tècnic d’un expedient. El batle va dir que s’han donat les primeres passes per a aclarir aquest afer que, segons va expressar, denota indefensió administrativa. Va dir que s’incoaria l’expedient corresponent.

Fins al mes que ve.