SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 170AG/12

DATA: DIJOUS, dia 4/OCTUBRE/ 2012.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

 I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ: 06/09/12.

II.- EXP. NÚM.: 21 INTER/2012: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS(ATIB)EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA D’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

III.- EXP. NÚM.: 22 INTER/2012: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS(ATIB) EN MATÈRIA DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE QUOTES D’URBANITZACIÓ PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES DE LES URBANITZACIONS DE COSTA CANYAMEL, CALA PROVENÇALS, CALA GAT I SON MOLL DE BAIX.

IV.- EXP. NÚM. 23 INTER/2012: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA.

V.- EXP. NÚM. 17AG/12: TRASLLAT DE L’ARXIU MUNICIPAL.

VI.- EXP. NÚM. 150AG/12: CALENDARI LABORAL 2013.

VII.- EXP. NÚM. 168AG/12: COMPLEMENTS RETRIBUCIONS IT.

VIII.- EXP. 31SAL/2012: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP, PSM-ENTESA I ES GRUP A FAVOR QUE LA LLENGUA CATALANA SIGUI REQUISIT PER A L’ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, GARANTIR LA COOFICIALITAT DE LES LLENGÜES CATALANA I CASTELLANA I QUE ELS TOPÒNIMS DEL MUNICIPI TINGUIN COM A ÚNICA FORMA LA CATALANA.

IX.- EXP. NÚM. 161AG/12: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP, PSM-ENTESA I ES GRUP SOBRE EL PLA D’INVERSIONS EN FERROCARIL DEL GOVERN DE L’ESTAT.

X.- EXP. NÚM. 163AG/12: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP I PSM-ENTESA : DESGRAVACIÓ DE L’IVA PEL MATERIAL ESCOLAR.

XI.- EXP. NÚM. 162AG/12: PROPOSTA PSIB-PSOE, UCAP, PSM-ENTESA I ES GRUP: REBUIG A LA IMPORTACIÓ DE FEMS DES D’EUROPA PER TAL D’INCINERAR-LOS A MALLORCA.

XII.- EXP. NÚM. 167AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: IMPORTACIÓ DE COMBUSTIBLE SÒLID RECUPERAT I COMBUSTIBLE DERIVAT DE RESIDUS. 

XIII.- EXP. NÚM. 148AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

XIV.- EXP. NÚM. 149AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: INCORPORACIÓ AL NOU PLANEJAMENT URBANÍSTIC D’INFRAESTRUCTURES RELACIONADES AMB EL COTXE ELÈCTRIC.

XV.- EXP. NÚM. 160AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA RELATIVA A LA TAXA PER LA RETIRADA DELS VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.

XVI.- DECRETS I RESOLUCIONS

XVII.- PRECS I PREGUNTES

 Capdepera, 2 d’octubre de 2012
            El Batle,
      Rafel Fernández Mallol