Dins aquest ball de xifres que ens arriben diàriament, el que més ens interessa és el que passa al nostre redol. Dani Marin ens presenta un estudi (amb dades i gràfics) amb el que pretén mostrar com es troba Capdepera respecte a la pandèmia COVID-19 i en comparació als municipis veïns, així com les tendències de les darreres setmanes que ajudaran a fer-mos una opinió de com estàvem, com estam i el que ens queda aconseguir fins davallar el nivell de risc actual.


Resum situació Covid-19 a la Comarca de Llevant. Dades a dia 30/01/2021.


Taula resum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb detall per illes:


 • Sempre que els positius/incidència a 7D sigui inferior a la meitat dels positius/incidència a 14D, hi ha reducció de la epidèmia.
 • A nivell de casos, la davallada és generalitzada a totes les Illes Balears.
 • Mallorca és la millor illa a nivell d’incidència, seguida de Menorca. Eivissa i Formentera es troben desbordades.
 • Donat el pes poblacional de Mallorca, coincidint amb ser la regió amb menys incidència, fa davallar la mitja autonòmica
 • Hi ha un criteri que diu que <5% de positivitat vol dir que la epidèmia està a dins uns termes tolerables. Cap illa el compleix.

Taula resum de la Comarca de Llevant, amb detall per municipis:


 • La Comarca de Llevant està lleugerament pitjor que la mitjana de Mallorca. Aquesta dada ve donada pel pes poblacional de Manacor i l’alta incidència d’aquest municipi.
 • Dins la Comarca de Llevant, el municipi que millor està és Capdepera, amb una incidència a 7 dies a prop de 50 casos /100k hab. Resulta que aquest valor és el que ha marcat Merkel, com a pre-condició a complir pels länder alemanys per plantejar obertures a l'actual confinament. La justificació ve donada que per davall del llindar es pot assegurar l’eficàcia dels rastrejadors.
 • Comparant els casos a 7 dies amb els 14 dies s’identifica una davallada a tots els municipis de la comarca, seguint la tònica de l'illa. Encara així, hi ha excepcions com Ariany i Artà que s troben en tendència a l’alça.
 • Agafant com a referencia els casos d’ahir, per continuar la davallada, aquests casos multiplicats per 7 haurien d'estar per davall de l'acumulat dels 7 dies. L’únic municipi que no compleix la tendència baixista es Capdepera. Donat que la dada és d’un dia i per un pes poblacional baix, cal tenir moltes reserves amb la importància d’aquest punt.

 • De forma generalitzada es veu que les dades de març estan molt esbiaixades degut a la poca capacitat de testeig que hi va haver a la primera onada
 • Mirant les dades de Manacor, sembla que aquest municipi ha patit quatre onades
 • S’aprecien els brots concrets que hi ha hagut a Capdepera i Artà.


Gràfic de l'evolució de la incidència a 7 dies, darrers 92 dies


 • S’observa una davallada generalitzada de la incidència cap a finals de novembre, comença a pujar establint-se una meseta cap els darrers 10 dies del any 2020.
 • A dins el 2021, la davallada de la incidència es va endarrerint a nivell de municipi, essent Son Servera el primer i Capdepera amb sant Llorenç els darrers en davallar. Sembla Manacor estancada en la davallada i Artà en clar repunt amb Ariany.
 • La sèrie de Capdepera es interessant en quant a que sempre ha estat per davall de la que marca la illa de Mallorca i que no ha tingut gaires oscil·lacions.
 • A nivell de l’illa de Mallorca es veu que en les darreres 3 setmanes s’ha pogut reduir la incidència a la meitat, passant de 300 a uns 150, donant entendre que les mesures preses han estat ben orientades. 


Millor com més avall i més a l’esquerra. Escala de color en base a normativa/recomanació EU.

 • Es pot veure que gairebé es una excepció els municipis que estan a la categoria verda. Hi ha municipis que no surten a la captura del gràfic.
 • Capdepera esta en el rang verd per tenir un test de positivitat a 7 dies per davall del 4% i es troba al llindar taronja vermell per tenir una incidència de 150 a 14 D.

Font de les dades: 

https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/situacio_sanitaria_covid-19/ captura de la informació feta el dia 31/01/2021 amb dades acumulades fins al dia 30/01/2021.Daniel Marin