Publicat al BOIB de dia 23 de juliol i a exposició pública fins dia 30 d'agost. Valorat en 5.479.340 €clicau damunt per accedir al projecte. La baixada és lenta degut a que el document és molt gran (424 Mg).


El document d'impacte ambiental te un tamany de 114 Mg


Els enllaços són:

 El projecte, de 861 pàgines, fa un estudi exhaustiu de la problemàtica del port i les diverses solucions. La proposta que es farà és:

1 Quan a l'espigó continuar amb el marge de 2,25metres de separació per afegir els blocs de formigó. Reparació de totes les esquerdes. I fer un tancament nou a la punta.Tall vertical de l'espigó.


I a l'extrem de l'espigó l'escollera serà com senyala el tall vertical del plànol següent:


Les intervencions es situen en 5 zones com senyalael plànolLa remodelació del port serà completa. A continuació teniu diverses simulacions:


Si haguéssim de posar un emperò diríem que les papereres que proposen són nefastes per aquesta zona. Ja n'hem tengudes i són un vertader fracàs. El vent fa que surti tot el fems i capgiri la bossa. El fems acabarà a la mar. 


Quan a l'estudi de l'impacte ambiental també és molt complet. Quan a la posidònia i a tota la zona de costa. L'impacte visual des d'algunes zones serà important.En definitiva, llevat d'aguns detalls que esperam que es canviin consideram que és la reforma que el port de Cala Rajada necessita. 

Per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-ho i al·legar el que estimin procedent.

El projecte i la documentació de l'expedient es poden consultar en les oficines de Ports de les Illes Balears (c/ de Vicente Tofiño, 36, baixos, Coll d'en Rabassa, Palma). és una llàstima que el projecte no es pugui consultar a través d'internet.

El període d'al·legacions acaba dia 30 d'agost.