En aquesta trobada es va tractar de l'espigó del moll i de l'arribada de creuers al moll de Cala Rajada


 

El batle de Capdepera, Rafel Fernández, va mantenir una reunió amb el Director general de Ports i Aeroports de les Illes Balears, Francisco Javier Ramis, per parlar de quatre temes relacionats amb el moll de Cala Rajada.

El primer punt va ser la recollida de fems dins els recintes dels Ports. Fins ara una empresa s'encarregava de la recollida de tots els ports de Mallorca. A partir d'ara, cada municipi s'encarregarà personalment de la recollida.

El segon punt va ser aclarir que el local que hi ha al passeig de cala Gat pertany a Ports i no a l'Ajuntament. Per aquest motiu, el consistori haurà de fer una modificació puntual de les Normes Subsidiàries, en la qual dit local quedi exclòs dels terrenys municipals.

El tercer punt va ser l'arribada de petits creuers al moll de Cala Rajada. Segons va comentar el Director general, el moll de Cala Rajada s'ha de donar d'alta com a port comercial al Ministeri de Foment. Una vegada canviada la catalogació del moll, per part de la Direcció General de Ports no hi hauria inconvenient per dur endavant el projecte, ja que no es necessita cap millora ni ampliació del moll, només s'ha de col·locar una boia a un lloc determinat per a que els vaixells hi puguin fondejar. Segons Fernández, una vegada fets els canvis administratius s'iniciaria l'activitat i donarà la publicitat necessària per a que comenci a funcionar.

El darrer punt que tractaren va ser el mal estat de l'espigó del moll de Cala Rajada. Fernández va demanar a la conselleria “arreglar” l'espigó, a causa del seu deteriorament, però no es va parlar d'una ampliació. Segons el Director general en els pressuposts del 2016 es destinarà una partida de 70.000€ per a la redacció del projecte, que s'executaria dins el 2017.