Al voltant de la reunió de portaveus de l'Ajuntament sobre l'abocador de Son Terrassa

  " S'ha fet efectiu un primer abonament de 700.000 euros, per a la devolució de la subvenció europea"Dilluns 22 de desembre va tenir lloc una reunió de portaveus dels partits polítics amb representació  municipal, per a tractar el tema de l’abocador de Son Terrassa. Des que el Ple de l’Ajuntament de Capdepera aprovà, el 7 de juliol 2009 (1), l’adjudicació de les obres a COEXA, fins avui, el segellament de l’abocador ha estat un problema que sorgeix de tant en tant, especialment des que l’any 2010 es produïren despreniments de terra, que EU _Verds va denunciar,  i un informe posterior del Govern va assenyalar una sèrie de deficiències en l’obra.  No és fins a finals de l’any 2013 que s’anuncia que la Conselleria va donar el vist i plau a un nou projecte per a resoldre-les, de fet  gairebé és un nou segellament que puja a més d’un milió d’euros.

On rau el problema?

Bàsicament parlam d’un problema econòmic. L’abocador es va pagar amb una subvenció del fons europeu FEDER, que el Govern Balear avançà a l’Ajuntament . Per a justificar-la, l’Ajuntament havia de presentar un certificat de segellament de l’abocador, cosa que no va poder fer en detectar-se les esmentades deficiències.

Aquest serial es complica amb la presentació de distints projectes, rebutjats (es parla de cinc projectes) i sol·licituds de pròrrogues, que s’han demostrat inútils, ja que no es va poder obtenir el certificat de segellament. Tot el procés s’ha allargat durant quatre anys (2).

Qui ha de pagar l’adob de les deficiències?

L’any 2013, la premsa comentava: “L'Ajuntament ha hagut d'assumir, de moment, el cost del projecte, però els responsables municipals exigiran l'obertura d'un procés per a depurar responsabilitats "si fa falta, amb un contenciós per a exigir a les empreses implicades en les obres de l'abocador i a altres administracions que s'impliquin en el pagament de les obres del nou projecte", explicà el batle. Voldríem equivocar-nos, però de moment a l’Ajuntament de Capdepera (és a dir tots nosaltres) li toca tornar la subvenció del fons europeu FEDER. L’Ajuntament ha fet efectiu un primer pagament de 700 mil euros i preveu fer la resta a terminis. Estam parlant d’haver de retornar al voltat de 1.300.000 euros (3).

I ara...?

Segons ens explicà el batle, Rafel Fernández,  el problema de l’abocador de Son Terrassa es va tractar (a la reunió de portaveus) des de dues vessants. D’una banda, l’expedient de reintegrament de la subvenció, i de l'altra, l’expedient d’obra.  L’expedient de reintegrament de la subvenció de segellament de l’abocador de Son Terrassa està finançat per un fons FEDER i en el termini corresponent ( després de les pròrrogues) no s’ha justificat. Aquest mes de gener 2015 s’ha de presentar el certificat i l’obra d'esmena de deficiències no s’ha executat. 

L’Ajuntamant no podia avançar els diners i fer-ho ell mateix per dos motius. Primer, perquè per llei no pot incrementar  el pressupost de l’obra més d’un 10% de la licitació i el projecte aprovat per la Conselleria suposaria incrementar-lo gairebé un 98% més. Segon, perquè si no hi ha consens de com pagar el projecte i el tema acaba en els jutjats, el jutge ha de poder fer un peritatge de com es troba l’obra i  valorar les deficiències. L’equip de govern actual ha optat per tornar els doblers dels fons FEDER i, si arriba el cas, que sigui el jutge qui vegi com està l’abocador i obligui a executar el projecte de deficiències a qui pertoqui. Si no es fa així, es podría perdre el milió d’euros si el jutge, per exemple, troba que no accepta el peritatge dels tècnics de l’Ajuntament (una part implicada) o no troba proves suficients perquè ja s’hagin adobat les deficiències.

D’altra banda, l’Ajuntament va encarregar un peritatge a una empresa especialitzada per a determinar el grau de responsabilitat de cada una de les parts i  com distribuir la despesa del 1.051.446,42 euros per adobar les deficiències de l’obra (4). Cal dir que la major i més important, segons l’informe, correspon a l’empresa constructora COEXA, amb un 78,12 %; Ajuntament i  Conselleria/Consultora balear de MA, al voltant del 4,5 %; la consultora mediambiental Tercer Milenio, un 7,75%; i les directors d’obra, al voltant del 2-3%

El batle és conscient que per aquesta via la solució definitiva s’allarga fins que hi hagi un acord de les parts o una sentència, però ho assumeix i es justifica amb el fet que fa més  de 15 anys que l’abocador està inactiu i no provoca danys al Medi Ambient, per tant no hi ha problemes de contaminació.

Durant el mes de gener es reuniran totes les parts per a intentar arribar a un acord, si no s’aconsegueix caldrà obrir un contenciós.

 
Imatge aèria de les feines de segellament del abocador (web COEXA)


Què en pensa l’oposició?

Des del PP de Capdepera, ens comentaren que l’error ve des de l’adjudicació d’aquesta obra a una empresa que no tenia experiència en aquests tipus de treballs.

Per la seva banda, MÉS per Capdepera  és conscient que des de la Conselleria de Medi Ambient s’han posat problemes per aprovar els projectes d'esmena de deficiències presentats per l’Ajuntament i els responsables de l’obra. Però no entenen que l’Ajuntament tengui ja fa mesos dins un calaix un informe pericial que reparteix les responsabilitats entre la constructora –Coexa– i els altres intervinents i que fins fa algunes setmanes no es mostràs a l’oposició, i que tampoc s’hagi notificat encara formalment als responsables de l’obra. Per tant, demanarà a l’equip de Govern que requereixi formalment als responsables de l’obra perquè compleixin amb allò que diu l’informe pericial segons el seu grau de responsabilitat; i si aquests responsables no compleixen en un temps prudent, doncs que s’interposi d’immediat contra ells un recurs contenciós-administratiu.

Com hem dit més endavant, ja s’ha fet la devolució d’una part de la subvenció europea a la Conselleria (que l'havia avançada). En una època de crisi com la que patim, haver de retornar aquests doblers és un esforç molt gran, ja que les quantitats que s’hi dediquin necessàriament afectaran els pressuposts municipals i per tant els ciutadans. No sabem si l’estratègia és la correcta o no, però d’entrada els habitants de Capdepera pagarem per una obra mal feta (i tota la paperassa, informes, projectes, tramitacions....) i ja veurem si rescabalarem qualque euro.

Ja ho deien els vells , “la feina ben feta, no té preu”

 

 Més informació:

 (1)  De la certificació d’acord del plenari de l’Ajuntament de Capdepera: “Adjudicar provisionalment el contracte d’obres “d’adequació, segellat i regeneració ambiental de l’abocador de residus sòlids urbans de “Son Terrassa”, segons el plec de condicions aprovat per  AJUNTAMENT DE CAPDEPERA  (ILLES BALEARS) l’Ajuntament en Ple amb data 28 d’abril de 2009, a l’empresa COEXA, S.A., per ésser l’oferta més avantatjosa, segons la valoració efectuada pel Serveis Tècnics municipals d’acord amb els criteris d’adjudicació prevists al plec de condicions, pel preu d'un milió cent noranta-dos mil dos-cents trenta-un euros amb vuitanta-un cèntims (1.192.231,81 €), IVA exclòs; cent noranta mil set-cents cinquanta-set euros amb nou cèntims (190.757,09 €), corresponents al IVA; Total: un milió tres-cents vuitanta-dos mil nou-cents vuitanta-vuit Euros amb noranta cèntims (1.382.988,90 €).

Aquesta decisió va ser presa amb només dues abstencions “QUINZE vots a favor (Regidors del PSOE, UCAP-UM, PSM-EN, PP i És Grup) i DUES abstencions (regidores d’EU-Els Verds)”.

(2) http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/placa-del-sitjar/4893-regeneraci-son-terrassa

http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/placa-del-sitjar/9567-espilogant-la-premsa-labocador-de-son-terrassa

(3) http://www.arabalears.cat/balears/LAjuntament-vol-pagar-labocador-segellat_0_1026497520.html

(4) Taula de responsabilitats segons el peritatge encarregat per l'Ajuntament (ponderada a la despesa de 1.051.446,42) :

Parts Percentatge Quantitat 
Coexa  78,12% 882.154 euros
Consultora MA
Tercer Milenio
7,75% 81.610 euros
Conselleria i Consell 
Balear de MA
4,71 % 49.549 euros
Ajuntament de Capdepera 4,47 % 47.071 euros
D. Pedro Ventayol 2,94 % 30.918 euros
D Salvador Juan 2,01 % 21.141 euros