La taula de contractació adjudicà l’obra a COEXA per 257.600,00 euros  

 


El projecte de la reforma de la Plaça dels Mariners de Cala Rajada s’ha tramitat per via d’urgència i procediment obert. Durant el passat mes de desembre es va reunir la mesa  de contractació formada pel batle de Capdepera, Rafel Fernández, les regidores Mónica Viejo i Isabel Blanes, l’interventor  David Martínez i la secretària accidental Sandra Ramírez. Dia 6 de desembre es publicava l’oferta del contracte, i dia 30 es resolgué l’adjudicació.

Segons el plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres, “l’únic criteri a considerar serà el preu. En conseqüència, el contracte s’adjudicarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa, que serà la que incorpori el preu més baix...”.

 Plànol de la reforma prevista per a la Plaça dels Mariners

Dia 6 de desembre, el BOIB publicava l'oferta en la qual s’especifica que el termini d’execució serà de 5 mesos i el pressupost base apuja a 333.816,41 euros més 68.774,71 euros, és a dir un total de 402.591 euros.

Dia 22 de desembre es formà la mesa de contractació. S'hi presentaren 8 empreses, amb les segünts ofertes econòmiques :

- COEXA,S.A ................................................ 257.600,00€ (IVA inclòs)

- MATIAS ARROM BIBILONI,S.L...................... . 365.964,29€ (IVA inclòs)

- MELCHOR MASCARÓ,S.A.U........................... 338.538,87€  (IVA inclòs)

- INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIONS

Y OBRA CIVIL,S.L(INCOC,S.L) .......................  299.383,91€ (IVA inclòs)

- AMER E HIJOS,S.A...................................... 288.519,27€ (IVA inclòs)

- CONSTRUCCIONES OLIVES,S.L .................... 315.055,91€ (IVA inclòs)

- CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU,S.L.U..........  305.260,97€(IVA inclòs)

- EXCAVACIONES S’HORTA,S.A.........................  316.768,68€(IVA inclòs)

L'oferta econòmica més baixa era la de COEXA, ara bé, l’interventor considerà que podria donar-se el cas d’una oferta desproporcionada o temerària, i es decidí donar audiència a l’empresa per a justificar la seva oferta. Així ho va fer l’empresa dia  24.12.14 i l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Torrens Ferrer, va fer un informe que considera que “ l’entitat COEXA S.A. justifica la valoració de la seva oferta”.

Així, dia 29 de desembre s’acordà : “En conseqüència, la Mesa de Contractació, segons l’establert a l’informe de l’arquitecte tècnic municipal eleva proposta d’adjudicació a favor de l’COEXA,S.A, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa”. L’empresa tenia cinc dies per a presentar la documentació oportuna i aportar la garantia del 5% de l’import d’adjudicació del contracte, que apuja a 10.699,45€

El dia 30 de desembre s’aprovà l’acta de qualificació de la documentació que acorda que “es pot procedir a l’adjudicació del contracte, segons la proposta formulada per la Mesa de Contractació en reunió que va tenir lloc dia vint-i-nou de desembre de 2014".

Es a dir Coexa serà qui farà la reforma de la Plaça dels Mariners.


 Font: Perfil del contractant. Plana web de l'Ajuntament de Capdepera