Assemblea General Ordinària de l'Associació de Gent Gran  “Ca  Nostra" de Capdepera, celebrada el 21 de juliol de 2016   L'Assemblea General Ordinària de l'Associació de la Tercera Edat "Ca Nostra", celebrada el dijous 21, va servir perquè s'inauguràs el nou sistema-tema d'aire condicionat tan sol·licitat pels associats, i la instal·lació d'un nou i sofisticat equip d'alarma per tot l'edifici. La presència del senyor alcalde, Rafael Fernàndez, i de la regidora d'Afers Socials, Ivon Renaud, va conferir la solemnitat que precisava una assemblea tan esperada per qui, en nombre de 187, dels 349 socis inscrits, van assistir-hi. Es va donar a conèixer la xifra de 343 que ja tenen abonada la quota d'enguany.

Els 21.008,64 euros de saldo disponible amb què compta ara mateix l'Associació confereixen a l'entitat suficient autonomia com per poder fer front a les inversions esmentades - segons el tresorer, només el nou sistema d'aire i calefacció, apuja a 6.400 euros -. D'aquesta forma, l'Ajuntament (propietari de l'edifici on s'ubica l'associació, organisme que en els últims anys s'havia fet càrrec de subvencionar tot el capítol de despeses d'inversió) es podrà estalviar aquesta quantiat, continuant amb l'abonament, segons paraules d'Ivon Renaud, dels 3.000 euros anuals acostumats. L'estat econòmic de l'entitat de la Gent Gran, a data de 30 de juny presenta un import total d'ingressos de 17.131,50 euros, mentre que les sortides o despeses ascendeixen a 12.191,97 euros. El saldo anterior, el presentat a l'assemblea general ordinària de l'any passat, era de 16.069,11 euros.

 Quant a les activitats socioculturals per al curs 2016/2017 -segons va informar els reunits el president Pedro Llabata-, es té previst que sigui l'empresa "Factoria de Somnis" qui les realitzi. Seràn les següents: Gimnàstica, Tai-txí, Balls i danses, Manualitats i Informàtica. Començaran el 3 d'octubre.

Referent a aquest punt, s'ha de dir que el Consell de Mallorca les subvencionarà amb 5.400 €, mentre que per al manteniment i conservació del local social i dependències annexes, l'associació percebrà del mateix organisme 1600 €. Per tant, les activitats, un cop més, seran gratuïtes per als participants.

  L'homenatge per als associats que hagin complert 88 anys, a celebrar el 25 d'agost vinent, amb motiu de la festa d'aniversari, enguany recaurà en Francisca Flaquer Lliteras "Rigus"; Antònia Moyà Bagur "Vadora"; Joan Sirer Moll "Cataiol"; Catalina Sureda Dalmau "Grúa"; Isabel Sureda Terrasa "Mossona"; Bartomeu Terrasa Ferrer "Font"; Jaume Tous Flaquer "Ca'n Pastera"; Margarida Tous Orpí "S'Estany"; Antònia Mercant Melis "ca n'Enrique"; Maria Recio Miguel "de can Cota" i Margarida Moll Garau "Balaguera". A aquestes onze persones s'hi havia de afegir el súbdit alemany Pius Krug, el qual el mateix dia de l'assemblea va morir a la seva ciutat d'origen.

Edifici Ca'n Tasà.- El senyor Joan Moyà Massanet "Tasà" va morir fa 22 anys. Abans de morir, va crear una fundació que administraria la seva herència per espai de 10 anys. Va nomenar alguns marmessors per a diverses propietats. Pel que fa referència a l'edifici del carrer Ciutat, conegut com Can Tasà, aquest està dividit en dues cases. La que fa cantonada amb el carrer Escorxador Vell va passar a ser propietat d'un dels hereus de Moyà, el senyor Antoni Gili, d'Artà. Aquesta casa, actualment està llogada. L'altra, la façana de la qual dóna al carrer Ciutat, està francament deteriorada, en mal estat. Aquesta va ser donada - en millor estat que en l'actualitat - per Joan Moyà a aquesta Associació perquè pogués fer un local o fins i tot una petita residència. La qüestió és que des de l'Ajuntament es dóna pressa a l'associació perquè la vengui. "Ca Nostra" paga, anualment, 300 euros pel rebut de contribució urbana d'aquest immoble. A aquests efectes, el tresorer de l'associació, Bartomeu Melis, es va entrevistar amb Antoni Gili. De l'entrevista es desprèn - segons va explicar el president a l'auditori reunit - el que segueix: a) El senyor Gili desitja vendre la propietat que se li va cedir. Sol·licita una trobada formal amb representants d'aquesta Associació i l'Ajuntament per arribar a un acord d'unificació d'oferta per a la totalitat de l'edifici de cara a un hipotètic comprador. b) El senyor Gili confirma que actualment no existeixen marmessors testamentaris del senyor Moyà, respecte a les seves propietats, que hagin de intervenir en la gestió o puguin impedir la compravenda. Gili està en possessió de documents notarials que invalidarien qualsevol inconvenient per a la transacció. c) En el cementiri municipal, la família Moyà Massanet compta amb una tomba-mausoleu on estan enterrats els pares, el senyor Moyà i el germà d'aquest. No existeixen descendents. Abans de la defunció de Joan “Tasà”, aquest va deixar abonades unes quantitats a la parròquia de Sant Bartomeu de Capdepera perquè s'oficiassin, cada any, misses per l'etern descans dels quatre habitants de la sepultura i, a més, un import anual perquè el rector de torn ordenàs efectuar la neteja del lloc unes quantes vegades a l'any. El senyor Gili diu que, el més probable és que la tomba podria ser reclamada per aquesta Associació. Respecte a aquest punt, el senyor alcalde va explicar alguns detalls que no permetrien aquest supòsit, per la particularitat que les tombes que hi ha al cementiri compten amb concessions per un període de 75 anys.

La Coral dirigida per Elionor Gómez utilitza el local social de la Tercera Edat per als seus assajos i ho fa adaptant-se als horaris de les activitats o actes que se celebren en aquesta sala. Com que resulta que la majoria de membres de la Coral, no tots, són associats d'aquest Club, la Junta Directiva no va tenir cap inconvenient - sempre que s'adaptassin al funcionament de l'Associació- d'autoritzar aquests assajos. Temps enrere, el president, senyor Llabata, i la secretària Maria Terrassa, es van reunir amb la directiva de la Coral, que els va comunicar a tots dos que desitjaven anomenar-se "Coral Gabellina" i no Coral "Ca Nostra". En rebre la Coral una ajuda directa de l'Ajuntament i autofinançar-se mitjançant les quotes dels seus components i la recaptació dels concerts (l'associat Miguel Alzina Nebot, alhora president de l'esmentada Coral, ha informat, en un incís, que compten amb fons per al seu sosteniment), la Junta Directiva de "Ca Nostra" va desestimar destinar una col·laboració econòmica per a la Coral, considerant suficient cedir aquest local per a efectuar els assajos. La Junta, així mateix, no va autoritzar la pertinença del senyor Llabata com a president de la Coral, la qual compta amb un local social propi, aliè a aquesta entitat.

Seguidament, el president va convidar els interessats majors de 55 anys a adherir-se al Club, en qualitat de "Secció 2ª Edat" fins a complir els 65 anys, quedant així constituïda aquesta secció en el mateix si de "Ca Nostra". Així mateix, Llabata va convocar els que ho desitgin a formar part d'una comissió de socis que, juntament amb la directiva del club, procediria a la redacció definitiva dels nous Estatuts de l'entitat, que seran posteriorment exposats al públic per a la subsegüent aprovació en assemblea.

Aquesta secretària, Maria Terrasa Joan, que havia obert amb la lectura de l'acta de l'assemblea de 2015 la reunió que ens ocupa, va tancar l'acte detallant totes i cada de les millores efectuades al local social i bar annex per l'actual Junta en el transcurs del primer any de la seva vigència. Alhora, ha recalcat que la redacció a mà de les actes de les diferents sessions celebrades per l'associació ha deixat de ser obligatòria, passant a ser telemàtica a petició de la Federació de Persones Majors. Aquestes actes es transcriuen en castellà en no haver-se incorporarat la normalització lingüística en el si d'aquella entitat i, a l'associació de Capdepera, en no comptar amb cap membre que, coneixent el català, vulgui ocupar la secretaria, aquesta secretària haurà de continuar redactant en castellà, excepte imposició en contra, que no s'ha donat.

Amb un suculent refrigeri i franca companyonia, donant-se felicitacions, va finalitzar l'Assemblea 2016, havent de significar que la present informació --que es traslladarà a la premsa local- és fidel reflex de l'Acta de la reunió.

La Secretària,
Maria Terrasa Joan,
amb el vistiplau del president, Pedro Llabata Sancho.