De la picarolada al darrer ball, combat de glosadors, primer ball foguerons i corregudes
A Cala Rajada ens veurem!