Dues modalitats:
- Categoria juvenil: fins el 28 de març de 2014.
- Categoria adulta: fins el 15 de setembre de 2014 a les 14h.

La 22ena edició del concurs de narrativa curta en català inclou el premi local.


BASESBASES CONCURS DE NARRACIONS CURTES
“Ploma de ferro” 2014

DESTINATARIS
Aquest concurs literari es divideix en dues categories:

· Categoria adulta: adreçat a persones majors de 18 anys. Dividit en tres
premis:
 primer premi
 segon premi
 tercer premi: per a autor/a local

· Categoria juvenil: tercer premi a l’alumnat de l’IES Capdepera.
 1r cicle d’ESO
 2n cicle d’ESO
 Batxillerat (incloent-hi PQPI)


REQUISITS I OBLIGACIONS
- Les narracions s’han de redactar en llengua catalana.
- Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.
- En el cas de la categoria adulta, no s’hi poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se a aquest concurs, estiguin pendents de veredicte en un altre concurs o hagin estat guardonades amb anterioritat.
Per acreditar aquesta circumstància l’autor/a haurà de presentar una declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat, ni està pendent de publicació.
- Cada autor/a només podrà presentar un màxim d’una obra.
- Les obres s’han de presentar sota pseudònim i aquest ha d’aparèixer obligatòriament a l’obra, a la primera pàgina manuscrita, sota el títol de la narració.
- L’extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a doble espai i amb un tipus de lletra Arial de mida 12, en format pdf.

En el cas de les narracions de la categoria juvenil (alumnat de l’IES), únicament caldrà presentar en suport digitalitzat les que resultin guanyadores.
- Les obres aspirants a la categoria adulta han de contenir la següent documentació:
a) 3 còpies impreses de la narració.
b) una còpia en suport informàtic (CD o similar).
c) plica degudament emplenada i tancada en un sobre en el qual ha d’aparèixer
el pseudònim de l’autor/a.
d) declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de
presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni
està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb
anterioritat.
- Les narracions que no respectin aquests requisits quedaran automàticament fora de concurs.
- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases, així com de les obligacions i els drets que se’n deriven.

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar obres de cada categoria serà el següent:
- Categoria juvenil: fins el 28 de març de 2014.
- Categoria adulta: fins el 15 de setembre de 2014 a les 14h.

S’han d’enviar per correu ordinari certificat a l’adreça següent:
Servei d’Assessorament Lingüístic
Ajuntament de Capdepera
c/ Ciutat, 20
07580 Capdepera - Illes Balears

PREMIS
S’estableixen 6 premis:
· 1r premi : 600€ i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i trasllat, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.
· 2n premi: 300€ i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i trasllat, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.
· 3r premi per a autor local : 200€ i guardó commemoratiu del premi.
· 3r premi patrocinat per l’Associació Cultural Cap Vermell (per a 3 autors juvenils del municipi de Capdepera, concretament a l’alumnat del 1r i 2n cicle d’ESO i Batxiller): 100€ i diploma commemoratiu del premi per a cadascun dels 3 guanyadors.

Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.

CESSIÓ DE DRETS DE LES OBRES GUANYADORES A L’AJUNTAMENT I PUBLICACIÓ
- L’Ajuntament de Capdepera es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en suport digital al web www.ajcapdepera.net dins l’any posterior a l’obtenció del premi i, a més, formaran part d’una publicació quinquennal a càrrec de l’Ajuntament. També es publicaran a la web de l’Associació Cultural Cap Vermell www.capvermell.org, col·laboradora del concurs.

- No obstant això, l’autor/a guanyador/a podrà publicar l’obra guanyadora pel seu compte i en cada cas haurà de fer constar que “aquest relat ha obtingut el [primer, segon tercer premi, segons el cas] en l’edició del concurs de narrativa curta “Ploma de ferro” 2014, convocat per l'Ajuntament de Capdepera”.
- Les obres de la categoria que no siguin premiades es podran recollir al Servei d’Assessorament Lingüístic durant el mes de novembre de 2014. Així mateix, una vegada resolta la categoria juvenil, es retornaran l’IES Capdepera les obres no premiades d’aquesta categoria.
- Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament disposarà de les obres no recollides de la manera que consideri més oportuna.

JURAT
- El jurat d’aquesta edició estarà format per:
a) 3 membres per a la categoria adulta:
- Vocals: Antoni Riera Vives, Antoni Tugores i M. Antònia Massanet.
- Secretària: personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.
b) 2 membres per a la categoria juvenil:
- Vocals: Christian Sancho Romero i personal del Servei d’Assessorament Lingüístic
- Secretària: M. Magdalena Melis Nicolau, bibliotecària municipal.
- Podrà declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú.
- Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament d’aquesta
convocatòria del concurs serà resolt per l’organització d’aquests premis.

LLIURAMENT I RECOLLIDA DE PREMIS
Els premis de la categoria juvenil es lliuraran dia 15 d'abril de 2014.
Els premis de la categoria adulta es lliuraran el divendres 24 d’octubre de 2014 a les 20h al Teatre de Capdepera i s’avisarà els guanyadors oportunament.
Els autors que resultin guanyadors hauran de venir obligatòriament a recollir el premi o, en el seu cas, delegar algú perquè el reculli.
Si no es compleix aquesta circumstància de venir a recollir el premi personalment o delegar algú per recollir-lo, l’organització entén que hom renuncia a l’obtenció del premi i, conseqüentment, es passarà a atorgar-lo a un altre participant, segons l’ordre de prelació obtinguda en la votació de possibles obres guanyadores.

Per a més informació contactau amb el:
Servei d’Assessorament Lingüístic municipal
Tel. 971 563052 ext. 114 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.