El turisme en xifres (i 6)

 Al municipi hi ha 592 establiments de lloguer turístic i 3.418 places que representen un 17,7% sobre el total. 117 habitatges i 440 places son estades turístiques en habitatges plurifamiliars (ETVPL). 411 habitatges i 2.708 places en habitatges unifamiliars (ETV). 64 habitatges amb 270 places en habitatges turístics de vacances.

 La seva distribució per zones queda reflectida en la gràfica.


 
Disposam d’informació sobre la propietat de 448 unitats que se reparteix, com indica la gràfica, seguint el mateix patró que la de les places turístiques hoteleres. Veient el gràfic, 29 propietaris ofereixen dues places, 14 n’ofereixen tres... 76 propietaris disposen de quatre places... 148 de sis places i 22 més de 12 places sumant 486 (15,3%).

Els explotadors son tant particulars com companyies, una de les quals amb 60 places destaca sobre la resta.

El lloguer turístic, si be ni ha hagut des de sempre, és a partir de 2014 quan podem parlar d'una explosió d'aquesta modalitat. Fins el 2013 hi havia registrades 111 propietats dedicades al lloguer turístic. Des de 2015 a l'actualitat s’han donat d'alta 481 habitatges, essent els anys 2016 i 2017 amb 105 i 128 altes els més destacats incorporant 1.543 places (45%).