Història de la Tercera Edat de Capdepera, 
contada per un“Col·lectiu de Gent Gran”

 

 

La dimissió del senyor Damià Casellas como a tresorer de l’Associació “Ca Nostra”, a qui sembla li produïa un cert esment i temor administrar els comptes i doblers del Club, va implicar la convocatòria, el 5 de novembre de 1985, d’una assemblea per a elegir el seu substitut, que no fou altre que el vocal de la junta directiva, Sebastià Sureda “de Ca Ses Petites”, perunanimitat dels assemblearis. El fet va comportar l'elecció d’un nou directiu, tota vegada que Casellas va renunciar a continuar formant-ne part. Es varen presentar, per a cobrir la vacant: Margalida Moll “Cataiola”, que va sortir elegida amb 11 vots; Climent Casellas “Calobra”, amb 10; Francesc Vives “Busco” i Catalina Massot, que varen empatar a 5 vots, i Rosa Chamorro, que n’obtingué un. Es contaren, d’entre el minso nombre d’assistents a la reunió, algunes abstencions. El nou tresorer va proposar integrar l’Associació dins l’organisme de la Federació Regional de la Tercera Edat i organitzar una tómbola per a recaptar fons, a més d’una gran festa per a Nadal i un sorteig del Niño. Totes aquestes iniciatives foren recolzades pels allí presents.

El 17 de gener de 1986, el president Bartomeu Ferrer Gili “Segó”, mantengué una entrevista en el Consell Insular, en companyia d’altres presidents d’associacions del Llevant, per a tractar sobre la possibilitat de construir una residència comarcal, preferiblement en la nostra zona; de la qual cosa s'informà als associats en la primera reunió del nou any, celebrada el 4 de febrer. En aquesta assemblea també s’acordà contribuir mitjançant ajud dinerari a les festes dels darrers dies. S’aprovà la participació de “Ca Nostra” a la primera “Mostra de Pintura i Escultura” per a la Tercera Edat, aportant un quadre del pintor gabellí Miquel Flaquer “Coix”. S’organitzà una excursió-visita al Casino de Mallorca, sense possibilitat de prendre part als jocs allí existents.


Excursionistes de la Tercera Edat

El 5 d’agost de 1986, el president Bartomeu Ferrer comunicà a la Junta el seu desig de cessament en el càrrec per motius personals, si bé, més endavant, es va poder conèixer que la seva renúncia fou deguda a la poca o nul·la sintonia existent entre ell i el president del la corporació municipal pel que feia a la construcció d’una residència per a persones majors, per la qual Ferrer havia lluitat abrivadament, unint les seves forces amb les associacions de Manacor, Son Servera i Artà, gestions que finalment foren del tot infructuoses. Per aquesta finalitat, es convocà assemblea general en què es varen entregar sobres als assistents per a depositar els sufragis secrets, amb la particularitat que els mateixos directius, inclòs Ferrer, continuïn en actiu. Es presentaren com a candidats a la presidència de “Ca Nostra”, Pep Vives “Llissa” i Pere Vaquer “de s’Heretat”, resultant la majoria de vots favorable a aquest últim. Bartomeu Ferrer, expresident, passà a fer-se càrrec de la tresoreria, en substitució de Sebastià Sureda, que continuà com a vocal. Així mateix, es donà compte de la recaptació de 62.500 pessetes de benefici per una exposició de ceràmica efectuada. S’aprovà el pagament d’una quota anual pels socis, per import de 100 pessetes, i es nomenà Catalina Massot com a recaptadora, la qual hauria de recaptar-la dintre el període entre l'1 i el 10 de cada mes.

Les Vocals Margalida Moll “Cataiola” i Manuela Rigo “Madrilenya” tendran cura de l’organització d'un festival infantil, per a nins i nines, amb els seus respectius avis, amb la finalitat de dinamitzar el Club, juntament amb l´associació Sol Naixent de Cala Rajada, que denominaren de “Societat i intimitat”. Finalment, i segons resa textualment a l’acta de l’assemblea, “es prendran mesures per assistir a la sarsuela “Doña Francisquita”, per les festes de Nadal”. Quines mesures degueren ser aquelles? ¿¿??.

Continuarem, si Déu ho vol.

Col.lectiu Gent Gran - P.Llabata

P.D. DE L'AUTOR: Aquests darrers dies s’han suscitat comentaris en relació a la meva possible dimissió com a President de “Ca Nostra”. Desig que no ho faci de forma malintencionada, qui promou aquest xerrumeig sobre la meva persona i el càrrec que ocup. El proper dijous dia 21 celebram Assemblea General Ordinària al Club. Vos preg que no deixeu d’acudir. Allí podreu fer les preguntes que vos vénguin de gust. L’Assemblea començarà a les 19,30 hores.

Pere Llabata