Clica per entrar a la web ibsalut


CERTIFICAT AUTENTICAT GRATUÏT QUE FACILITA LA LLIURE CIRCULACIÓ SEGURA DINS DE LA UNIÓ EUROPEA, MENTRE DURI LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.

A les Illes Balears, a partir del 10 de juny de 2021, es començarà a emetre el Certificat DIGITAL COVID UE regulat per la normativa vigent establerta per la Unió Europea (UE) en la Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 9 de juny de 2021, sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de certificats interoperables de vaccinació, de test i de recuperació per a facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de COVID-19 (certificat verd digital)

https://www.ibsalut.es/certificatcoviddigitaleu