SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 66AG/15
DATA: DIJOUS, dia 7/MAIG/ 2015.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA 

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 27.04.15.

II.- EXP. NÚM. 38AG/2015: CONTRACTACIÓ: GESTIÓ SERVEI PÚBLIC CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAPDEPERA. 

III.-  CALENDARI LABORAL 2016. 

IV.-  DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST. 

V.- DECRETS I RESOLUCIONS  

VI.- PRECS I PREGUNTES
 

Capdepera, 5 de maig de 2015.


El Batle,
 Rafel Fenández Mallol.