CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

EXP. NÚM: 45AG/14
DATA: DIJOUS, dia 6/MARÇ/ 2014.
HORA: 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

 

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 6.02.14 I 19.02.14.

II.- EXP. NÚM. 38AG/2014: PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA SUBSTITUTA DE LA SRA. MÓNICA VIEJO BECERRA.

III.- EXP. NÚM. 39AG/2014: PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA SUBSTITUTA DE LA SRA. ISABEL BLANES GAYÀ.
 
IV.-  EXP. INTER NÚM. 8/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA ICIO.

V.-  EXP. NÚM. EXP. NÚM. 154GMA/2013: ESTUDI DE REVISIÓ DE TARIFES DE SUBMINISTRAMENT DE “DISTRIBUCIONES NA TACONERA,C.B”
 
 
VI.- EXP. NÚM. 43AG/2014: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: PLA D’ACCESSIBILITAT I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
 
VII.- EXP. NÚM. 44AG/2014: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: REBUIG A LES PROSPECCIONS PETROLÍFERES A LES ILLES BALEARS. 
 
VIII.- DECRETS I RESOLUCIONS.
 
IX- PRECS I PREGUNTES.
 

Capdepera, 4 de març de 2014.


El Batle,
 
Rafel Fernández Mallol.