SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 34AG/14
DATA: DIMECRES, dia 19/FEBRER/ 2014.
HORA: 11:30 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


 
ORDRE DEL DIA 

I.-  EXP. NÚM. 31AG/2014: CESSAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. SEBASTIÀ SUREDA ROSSELLÓ.

II.- EXP. NÚM. 32AG/2014: RENÚNCIA ANTICIPADA DELS CÀRRECS DE REGIDOR/A  DEL SR. JOSÉ UCEDA GONZÁLEZ I DE LA SRA. MARIA ESPERANZA MOREY PELLICER.

III.- EXP. NÚM. 33AG/2014: RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA  SRA. CATALINA ISABEL LLABATA MAS

 
Capdepera, 17 de febrer de 2014.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.