SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
DATA: DIJOUS, dia 7/NOVEMBRE/ 2013
LLOC: Saló de Plens de la Casa ConsistorialORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS 3.10.13 I 16.10.13

II.- EXP. INTER NÚM. 36/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ÚS D’INSTAL·LACIONS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS

III.- EXP. NÚM. 174AG/13: CALENDARI LABORAL 2014.

IV.- EXP. NÚM. 178AG/13: CONTRACTACIÓ: GESTIÓ SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ I PROGRAMACIÓ DEL CINEMA I PROJECCIONS AUDIOVISUALS QUE ES REALITZA AL TEATRE DE CAPDEPERA: APROVACIÓ PLECS.

V.- EXP. NÚM. 5URB/2013: APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR.

VI.- EXP. NÚM. 47URB/2013: AUTORITZACIÓ AL BATLE PER SIGNAR

L’ESCRIPTURA D’ADQUISICIÓ DE 2803M² DE LA FINCA NÚM. 1920 CONSTITUTIVA DE LA ZONA VERDA 11-42 DE LES NNSS DE CAPDEPERA.

VII.- EXP. INTER NÚM. 2/2013: FIXACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES.

VIII.- EXP. NÚM. 173AG/13: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: MODIFICACIÓ PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT 2014.

IX.- EXP. NÚM. 179AG/13: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: RETIRADA PROJECTE DE LLEI DEL SECTOR ELÈCTRIC.

X.- EXP. 1SS-15/2013: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: CONDEMNA CONTRA QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE CAP A LES DONES.

XI.- EXP. NÚM. 1SS-16/2013: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA AMB MOTIU DEL 40è ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL FRONT

XII.- DECRETS I RESOLUCIONS. DONAR COMPTE DECRET ORGANITZACIÓ.

XIII.- PRECS I PREGUNTES

Capdepera, 5 de novembre de 2013.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.