CONVOCATÒRIA 

SESSIÓ ORDINÀRIA
 
AJUNTAMENT PLE
 
1 setembre 2009


SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA  

EXP. NÚM: 192AG/09
DATA: DIMARTS, dia 1/SETEMBRE/2009.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

   I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 31-07-09.

   II.- EXP. 153AG/09: PLA D’OBRES I SERVEIS 2010.
  
   III.- EXP. 179AG/09: CALENDARI LABORAL 2010.
 
   IV.- EXP. VAR49MA/09: MOCIÓ D’ES GRUP: INCLUSIÓ DEL CAMÍ DE SES COSTELLADES DINS LES RUTES DE PEDRA EN SEC.

   V.- DECRETS I RESOLUCIONS.

   VI.- PRECS I PREGUNTES.

   Capdepera, 27 d’agost de 2009.


   El Batle,
   Bartomeu Alzina Sureda