CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
Divendres 31 juliol; 9'30 hores

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 162AG/09

DATA: DIVENDRES, dia 31/JULIOL/2009.

HORA: 09:30 h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

 

ORDRE DEL DIA

 

 I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 07/07/2009.
 

 II.- EXP NÚM. 125AG/2009: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’IES DE CAPDEPERA. 


 III.-
EXP NÚM. 73AG/2009: CONTRACTACIÓ OBRES: ADEQUACIÓ, SEGELLAT I REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L’ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS AL MUNICIPI DE CAPDEPERA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.

                        

Capdepera, 28 de juliol de 2009.
El Batle,
Bartomeu Alzina Sureda