Image

Escrit  conjunt de PP-Es Grup sobre la sentència del TSJIB, en relació a l’expedient del funcionari de l'Ajuntament de Capdepera D. Francisco Salinas   

Joan Ferrer Flaquer  actuant en qualitat de portaveu del PARTIT POPULAR de Capdepera, membre d’aquesta Corporació, i Mateu Melis Tous  actuant en qualitat de portaveu d'ES GRUP a l’Ajuntament de Capdepera,

 
EXPOSEM:
 

   Arran de la informació apareguda a la premsa fa unes dues setmanes i de la qual adjuntem fotocòpia al present escrit, sobre l’expedient del funcionari de l’ajuntament de Capdepera D. Francisco Salinas de la Torre, on, segons la sentencia del TSJIB de data 18.02.2009 queden clares dues coses, a saber:

 

   1.- Se declara nul el decret del Batle de 01.04.08 que acorda la suspensió cautelar de feina i sou...

   2.- S’han vulnerat els drets fonamentals de l'afectat per part de l’ajuntament (art. 24 de la Constitució).


PER TANT 

   Segons el nostre entendre, no hi havia motiu per a la suspensió cautelar, i en qualsevol cas, si s'hagués seguit el criteri de l’instructor de l’expedient, proposava com a màxim suspendre cautelarment de feina només dos mesos, i no sis com s’ha aplicat. Queda clar que hi ha hagut una persecució cap a aquest funcionari.

 

   Per altra banda, malgrat la sentència sigui de data 18.02.2009, i haver informat al Sr. regidor delegat d’Interior, D. Josep Gallego, que no faríem demagògia de l’assumpte, en tractar-se d'expedients que afecten a persones, però que ens sentíem molests per conèixer les resolucions per la premsa, i demanat un compromís perquè se'ns informi oficialment, fins aleshores no hem rebut cap resposta del Sr. Gallego, cosa que demostra que hi ha un clar propòsit d'aquest regidor d'ocultar o obstruir la nostra labor d’oposició que no és altra que fiscalitzar les decisions de l’equip de govern i que estan encaminades a vetllar pel bon funcionament de la institució.

 

   Complint la nostra paraula, tal i com reflexa l’acta de la comissió informativa de 09.04.08, farem les nostres valoracions una vegada haver conclòs l’expedient, i que són les

 
SEGÜENTS: 

   1.- Es va actuar d’una manera totalment subjectiva, prepotent, autoritària, antidemocràtica i anticonstitucional (com demostra la sentència).

 

   2.- Es va imposar una suspensió de feina i sou tres vegades mes elevada que la que proposava l’instructor de l’expedient. Això pressuposa mala fe i acarnissament cap a aquesta persona.

 

   3.- S’ha actuat premeditadament en contra d’una persona, per suposades denúncies de companys de feina i no s’ha actuat de la mateixa manera amb altres companys a instàncies del llavors inspector de la policia local. Clarament, d’això se’n diu un greuge comparatiu, perjudicant a uns i beneficiant els altres. El Sr. Regidor d’interior ha fet servir dues mesures distintes segons el seu únic criteri.

 

   4.- S’ha atemptat contra l’honestedat i l’honorabilitat d’un funcionari de l’ajuntament de Capdepera.

 

   5.- La tramitació d’aquest expedient, amb les mesures preses incloses, suposarà un cost elevat a les arques municipals, que necessàriament haurà d’abonar, sense tenir-ne cap culpa els ciutadans del municipi de la mala gestió i abús d’autoritat del regidor d’interior en aquest expedient.

 

Per tot l’exposat, qualifiquem els fets succeïts de molt greus i per tant

 
DEMANEM: 
   1.- La dimissió immediata del Regidor d’interior Sr. Josep Gallego per la nefasta gestió d’aquest expedient, que entre altres coses han produït danys morals a la persona afectada, ferint la seva honorabilitat, honradesa i bona imatge, fet que difícilment podrà esser restituïda en un breu període de temps.
    2.- En cas de que no dimiteixi, la seva destitució per part del Batle President del regidor d’interior el Sr. Josep Gallego.
   
3.- Que s’indemnitzi econòmicament de tots els endarreriments que ha deixat de percebre des de la aplicació del decret fins a la seva reincorporació al lloc de feina, incloent els interessos pertinents.
    4.- Que l’equip de govern inclogui a l’ordre del dia del proper plenari un punt en què reconeguin el seu error i que es doni la màxima difusió de l’acord a fi de restablir l'honorabilitat i bona imatge de l'afectat.  


Capdepera, 27 de març de 2009.

  

 Joan Ferrer Flaquer                                                                             

Portaveu Partit Popular                                                                

   Mateu Melis TousPortaveu Es Grup          

Sr. Batle del Il·lustríssim Ajuntament de Capdepera