Convocatòria pública d’ajudes econòmiques individuals a persones majors de l’Àrea d'Atenció a la Dependència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2016

 

 

Des de la Regidoria de Benestar Social us informam que s'han publicat al BOIB núm. 86 de data 7 de juliol les següents ajudes econòmiques individuals a persones majors per a l’any 2016.

 

Les ajudes econòmiques individuals d’aquesta convocatòria van adreçades a l’atenció dels problemes específics de persones majors de 65 anys per tal de millorar la qualitat de vida i, en general, a la promoció del seu benestar social.

 

Les despeses realitzades hauran de correspondre al període comprés entre la data d’acabament del termini per presentar sol·licituds de la convocatòria de l’any anterior (26 de maig de 2015), sempre que es compleixin els requisits establerts al punt 5.1, fins al darrer dia de presentació de sol·licituds.

 

Les ajudes tenen tres modalitats:

 

-Ajudes tècniques (pròtesis, òrtesis i ajudes de mobilitat i comunicació)

Són aquells instruments, utensilis, dispositius i/o equips de diferents graus de complexitat que faciliten la relació i l' autonomia, augmentant així la qualitat de vida i el benestar.

 

-Tractaments professionals sociosanitaris

Són aquells tractaments rehabilitadors, dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones majors afectades per processos pluripatològics o per processos crònics incapacitadors o amb deteriorament funcional o cognitiu.

Inclouen intervencions professionals de: psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments similars que corresponguin a la mateixa finalitat.

Només es valoraran aquestes ajudes en el cas que no existeixi un recurs públic que tingui la competència de cobrir el tractament que se sol·licita, o que, en el cas d’existir, aquest servei justifiqui el motiu pel qual no pot donar aquest tractament i/o la necessitat de complementar-lo.

 

-Estris bàsics en l'habitatge.

Són aquells indispensables per desenvolupar les activitats de la la vida quotidiana en l'entorn domèstic (frigorífic, forn/cuina, termo...)

 

Amb caràcter general, les persones sol·licitants d’ajudes no poden haver rebut subvencions pel mateix concepte en les dues convocatòries anteriors ni sol·licitar ajudes incloses al catàleg general del material ortoprotèsic vigent pel 2015 i 2016 del Sistema Nacional de Salut, exceptuant: cadira de rodes, caminadors, audiòfons, pròtesis ocular, plantilles, sabates ortopèdiques, faixes lumbars i coixins antiescares.

 

Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquesta convocatòria, les persones majors residents a Mallorca que reuneixen els següents requisits generals:

 

- Tenir 65 anys o més en el moment de realitzar la despesa objecte de la subvenció. En cap cas, la data d’emissió o de pagament de la factura podrà ser anterior al 27 de maig de 2015.

- Que estiguin empadronades a l’illa de Mallorca.

- Que la renda de la unitat econòmica de convivència del grup familiar, de la qual es tindrà en compte, a més dels rendiments del treball, els rendiments de capital mobiliari i immobiliari, sempre que siguin rendes no exemptes de l’IRPF, i no superin els següents ingressos:

 

Unitat familiar d’un membre: 12.346,95 €

Unitat familiar de dos membres: 16.836,75 €

Unitat familiar de tres membres: 21.326,55 €

Unitat familiar de quatre membres o més: 25.816,35 €

 

Per tal de facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb la unitat d’Atenció al Ciutadà/na de l’IMAS a Palma o amb les seves delegacions d’Inca i de Manacor següents:

 

Carrer del General Riera, 67. 07010 Palma. Tel: 971 763 325.

Av. General Luque, 223 1r pavelló esquerra, 1r pis 07300 Inca. Tel: 971 880 216, fax: 971 502 407.

Carrer del Bon Jesús, 2. 07500 Manacor. Tel: 871 986 142 fax: 871 986 150

 

Les instàncies s’han de dirigir a la Presidència de l’IMAS i es poden presentar al Registre General de l’IMAS a Palma i a les seves delegacions d’Inca i de Manacor.També a les oficines de Registre del Consell de Mallorca ( Palau Reial, La Misericòrdia, Llar de la Joventut i Llar de la Infància). O a qualsevol dels llocs que preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Cal destacar que actualment té signats convenis de col·laboració amb determinats ajuntaments, el llistat dels quals és a la web de l'IMAS. No existeix cap tipus de conveni de col·laboració signat entre l’IMAS i/o el Consell Insular de Mallorca i la resta dels municipis de Mallorca, i, per tant, pel que fa a la presentació de la documentació no serà vàlid el registre d’entrada realitzat en els diversos ajuntaments que no hagin signat el conveni corresponent, (ni tan sols els realitzats a l’anomenada “Finestreta Única” que els municipis hagin implantat) sinó que es tindrà en compte la data d’entrada de les sol·licituds en el Registre de l’IMAS o del Consell de Mallorca, a excepció del registre de l’Ajuntament de Palma..

 

Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació corresponent s’ha de presentar a l’oficina de correus en un sobre obert per tal que l’exemplar destinat a l’IMAS es dati i segelli per part del personal de correus abans que se certifiqui, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l’oficina de correus corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de l’IMAS.

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de quaranta dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (les sol·licituds es poden presentar fins el dia 16 d'agost de 2016).

 

Per a més informació:

BOIB núm.: 86, de 7 de juliol de 2016