Sobre els pressuposts 2014


         

  S’ha xerrat i molt als àmbits polítics sobre els pressupostos 2014 i del canvi de criteri de l’equip de govern envers la nova incorporació del regidor de “ES GRUP”.

En tot cas, la polémica d’un pressupost real de 15.500.000’- d’euros se centra en les inversions de la quantitat de 1.060.000’-€.

Si bé és cert que aquesta quantitat estava inicialment pressupostada per arreglar l’abocador de Son Terrassa, també és cert que no se preveu que se pugui dur a terme al 2014 i manco que l’ajuntament sigui l’únic culpable de aquesta obra diguem-ne “no massa afortunada”. Per tant, el que per la nostra banda no hagués estat lògic hagués estat deixar tot un any una partida als pressuposts, de caire finalista, sense emprar, amb totes les mancances que té el nostre municipi en matèria d’inversions.

Per altra banda, totes les inversions petites que s’han pressupostades, han estat reivindicacions de col·lectius, partits polítics i veins a títol individual i que l’equip de govern a vengut a bé incorporar-les. D’altres són necesàries pe a rentabilitzar socialment les instal·lacions municipals.

I en quan a les més grosses, es a dir, la partida pel passeig marítim, del camí des far i del embelliment del centre de Cala Rajada, s’han triat precipitadament bàsicament per que són projectes disponibles actualment a l’ajuntament i que només s’han d’adaptar a les exigències pressupostàries,  però amb un compromís ferme d’escoltar als partits de l’oposició i col·lectius ciutadans. Segurament se me contestarà ja ho veurem, es a dir, futur, però el que ja vam veure els partits de l’oposició la legislatura pasada van ser inversions per 9.000.000’- amb càrrec a prèstecs a 15 anys i sense una sola reunió per, ja no consens, sino explicació del que se pretenía fer. (me remet a l’acta dels pressupostos del 2008 on alguns partits ara a l’oposició demanen el que ells al govern no fèren).

 

Mateu Melis Tous

2º Tinent de Batle