Joan Calafat Sirer, fent llata a Ciutadella







No sabem la data exacta de la fotografia presa a un corral de Ciutadella.
L'amo Joan Calafat Sirer, un gabellí que acabà residint a Menorca, sempre se va sentit lligat a la seva terra, a Capdepera, i a la seva família.  


També se va dur a Menorca una tasca ben gabellina com és treballar la llata. De fet a l'imatge el podem veure cusint una saealla de llata al pati de ca seva...

Arxiu  Bernat Calafat Mascaró